Title: AUTOMAT NA VÝDEJ HOTOVÝCH JÍDEL
Other Titles: Vending machine for ready meals
Authors: Seifertová, Vendula
Advisor: Veverka Zdeněk, Doc. MgA.
Referee: Bartas Vlastimil, MgA.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53805
Keywords: výdej;automat;samoobslužné občerstvení;skládací konstrukce;mobilní;variabilní systém;vozík;přívěs;stravování
Keywords in different language: dispensing;vending machine;self-service refreshments;folding structure;mobile;variable system;cart;trailer;catering
Abstract: Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout koncept pojízdného samoobslužného občerstvení, který bude inovační svým tvarovým či materiálovým řešením, ale také účelem a využitím. Výsledkem je koncept přívěsu, který bude sloužit jako mobilní občerstvení. Zároveň je navrhnut tak, aby vznikl variabilní systém, který umožní vestavbu měnit. Nyní je vestavba přizpůsobena výdejnímu automatu, nicméně by bylo možné ji jednoduše změnit například na klasický vozík, nebo na prodej s obsluhou uvnitř. Vzniká tak užitečné řešení pro různé typy stravování, například pro zaměstnance, turisty, návštěvníky festivalů nebo pro studenty na vysokých školách. Využití takového automatu by bylo široké. Práce obsahuje náhled do technické stránky vnitřního vybavení přívěsu. Dále zahrnuje skici a celkový vzhled vozidla, který jsem poté představila na několika renderech.
Abstract in different language: The aim of my thesis was to design the concept of mobile self-service snacks, which will be innovative in its shape or material solution, but also in its purpose and use. The result is a concept trailer that will serve as mobile snacks. At the same time, it is designed to create a variable system that allows the inset to be changed. Now the built-in is adapted to the dispensing machine, however it could be simply changed to a classic trolley, for example, or for sale with the operator inside. This provides a useful solution for different types of meals, for example for staff, tourists, festival-goers or university students. The use of such a machine would be wide ranging. The work includes a preview of the technical side of the trailer's interior furnishings. It also includes sketches and the overall appearance of the vehicle, which I then presented on several renderings
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seifertova_Vendula_DP.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
Seifertova.pdfPosudek vedoucího práce568,04 kBAdobe PDFView/Open
Seifertova_0.pdfPosudek oponenta práce116,4 kBAdobe PDFView/Open
Seifertova_1.pdfPrůběh obhajoby práce58,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.