Title: Základní výpočet a následné zobrazení znečištění ovzduší zapříčiněného dopravní intenzitou
Other Titles: Basic calculation and visualisation of air pollution caused by traffic intensity
Authors: Andrš, Tomáš
Advisor: Jedlička Karel, Ing. Ph.D.
Referee: Janata Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53839
Keywords: emise;emisní modelování;disperzní modelování;dopravní intenzity;dopravní model;vizualizace;gis;3d
Keywords in different language: emission;emission modeling;dispersion modeling;traffic intensity;traffic model;visualization;gis;3d
Abstract: Cílem práce je základní výpočet a následný návrh vhodného zobrazení množství látek znečišťujících ovzduší zapříčiněných dopravou. Text práce popisuje současné metody výpočtu emisí škodlivin pocházejících ze silniční dopravy a jejich následnou disperzi do okolí. Jsou zde zároveň shrnuty zobrazovací techniky, které se pro předání těchto informací využívají. Na základě provedené rešerše byl v práci navržen algoritmus pro výpočet a šíření škodlivých látek z dopravní intenzity. Dosažené výsledky jsou prezentovány prostřednictvím interaktivních vizualizací vystavěných na principech tematické kartografie a využívajících dvou i trojdimenzionálních modelů , které jsou dostupné v online prostředí. Práce obsahuje podrobný postup od přípravy a zpracování dat až po jejich výslednou vizualizaci.
Abstract in different language: The main goal of this thesis is basic calculation and visualization of air pollution caused by traffic intensity. The text describes different methods that are nowadays used for calculating pollutants from road traffic and their dispersion. The text also sums up visualization techniques that are used for displaying the amount of pollutants. The algorithm for calculating pollution and its dispersion was proposed based on the conducted research. The results are presented through interactive visualisations based on the principles of thematic cartography. These visualisations use two and three-dimensional models and are available online. The thesis contains a detailed description of data engineering, exploration and final visualization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tomas_Andrs.pdfPlný text práce5,4 MBAdobe PDFView/Open
PV_Andrs.pdfPosudek vedoucího práce665 kBAdobe PDFView/Open
PO_Andrs.pdfPosudek oponenta práce753,11 kBAdobe PDFView/Open
Andrs.pdfPrůběh obhajoby práce189,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.