Title: Projekty ve výuce informatiky
Other Titles: Projects in Science education
Authors: Huclová, Miroslava
Advisor: Vrbík, Václav
Vrbík, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5387
Keywords: Informační a komunikační technologie;kvalitativní výzkum;projekt;projektová metoda;rastrová grafika;vektorová grafika;základní škola.
Keywords in different language: Information and communication technology;qualitative research;project;project method;raster graphics;vector graphics;elementary school
Abstract: Disertační práce je zaměřena na začlenění projektové metody a projektů do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie pro základní vzdělávání. Teoretickým východiskem pro začlenění projektové metody do pedagogiky, psychologie a vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je vymezení cílů projektů, obsahu vzdělání, organizačních forem vyučování, požadavků na učitelovo jednání a kompetence v souvislosti s realizací projektů a prostorové a časové vymezení projektů. Praktická část disertační práce zpracovává dva projekty s ohledem na RVP ZV a ŠVP konkrétní školy. Součástí praktické části je i zpracování stejného učiva vyučovaného klasickou formou výuky pro kontrolní skupiny. Kvalitativním výzkumem je provedena komparace znalostí a dovedností žáků získaných výukou pomocí projektové metody se znalostmi a dovednostmi žáků, které získají tradičním způsobem výuky stejného učiva. Na základě výsledků výzkumu je vypracována zpráva o efektivitě zařazení projektové metody a projektů do výuky informatiky na základní škole.
Abstract in different language: The thesis is focused on the integration of design methods and projects in the educational field of Information and Communication Technologies for Basic Education. The theoretical basis for the integration of design methods in pedagogy, psychology and educational information and communications technology is the definition of project objectives, curricula, teaching organizational forms, requirements for teacher's conduct and competence in relation to the implementation of projects and the spatial and temporal definition of projects. The practical part of the dissertation processes two projects with regard to the FEP and the SEP of a particular school. The practical part is processing the same curriculum taught in the traditional form of education for the control group. By Qualitative research is the comparing of pupils' knowledge and skills acquired through learning design methods with the knowledge and skills they obtain in the traditional way of teaching the same subject matter. Based on research results is written a report about the effectiveness of the classification methods and design projects for teaching science in elementary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DSP_HUCLOVA.pdfPlný text práce4 MBAdobe PDFView/Open
Huclova 1.pdfPosudek vedoucího práce272,03 kBAdobe PDFView/Open
Huclova 2.pdfPosudek oponenta práce440,32 kBAdobe PDFView/Open
Dis. prace - Huclova.pdfPrůběh obhajoby práce64,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.