Název: Znalost velkých tiskacích písmen u šestiletých dětí před vstupem do 1.třídy
Další názvy: Six years old children and their familiarity with capital letters before entering grade 1 of primary schools
Autoři: Racková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Wagnerová, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5418
Klíčová slova: školní zralost;školní připravenost;předškolní věk;syntetická metoda;analytická metoda;analyticko-syntetická metoda;předškolní vzdělávání;velká tiskací písmena;kognitivní vývoj;tělesný vývoj
Klíčová slova v dalším jazyce: school readiness;school readiness;preschool age;synthetic method;analytical method;analytical and synthetic method;pre-school education;large block letters;cognitive development;physical development
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá znalostí velkých tiskacích písmen u dětí v předškolním věku. Teoretická část diplomové práce obsahuje problematiku školní zralosti a připravenosti, rozebírá předškolní vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s důrazem na rozvoj předčtenářství, dále se zabývá se předškolním obdobím, jako jednou z etap vývoje člověka, popisuje metody nácviku čtení na základních školách s důrazem na metodu analyticko-syntetickou a metodu genetickou. Praktická část práce se věnuje vlastnímu výzkumu, kde je zjišťován počet ? procento dětí, které znají, umí pojmenovat velká tiskací písmena.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the knowlege of the capital letters among children in pre school period. The theoretical part of the thesis includes issues of school maturity and learner's development. It also examines pre school knowledge of children according to school framework. The research is focused on learner's ability and development of pre school period as one of the stages of human development. It also desribes methods of training in reading for primary schools with an emphasis on analytical-syntetical method. The practical part of the thesis deals with its own research, where it is tested with number of children who are already able to name and recognize the capital letters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
M.Rackova-diplomova prace.pdfPlný text práce406,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rackova_vp.pdfPosudek vedoucího práce223,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rackova_op.pdfPosudek oponenta práce249,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rackova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce123,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5418

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.