Název: Vvliv úrovně zrakové a sluchové percepce na kvalitu počáteční gramotnosti
Další názvy: Influence of level of visual and auditory perception upon quality elementary literacy
Autoři: Polidarová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Wagnerová, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5419
Klíčová slova: zraková percepce;sluchová percepce;elementární čtení;školní zralost;školní připravenost;pedagogický výzkum;školní věk;vývoj českých slabikářů
Klíčová slova v dalším jazyce: visual perception;auditory perception;elementary reading;maturity;school readiness;educational research;school age;development of czech primer
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o vztahu mezi úrovní zrakové a sluchové percepce na počátku školní docházky, s úrovní čtení ve druhém ročníku ZŠ. Dělí se na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou shrnuty poznatky z vývojové psychologie, konkrétně oblasti školního věku. Zabývám se zde také školní zralostí a připraveností budoucího žáka 1. ročníku. Dále shrnuje metody ve výuce elementárního čtení a psaní a mapuje vývoj českých Slabikářů. V závěru jsem se zaměřila na teoretickou přípravu pedagogického výzkumu. V praktické části je popsáno, jak probíhalo výzkumné šetření, co bylo jeho cílem a jaké výzkumné metody byly zvoleny. Výzkum byl rozdělen do dvou etap. V první etapě jsem zjišťovala úroveň zrakové a sluchové percepce při nástupu do 1. ročníku a ve druhé etapě jsem žáky podrobila Standardizovanému testu čtenářských dovedností. Cílem diplomové práce je posoudit, zda spolu výsledky těchto dvou etap souvisí. K získání informací jsem využila diagnostické vyšetření a standardizovaný test. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí grafů a tabulek. Závěry jsou uvedeny v kapitole Vyhodnocení výzkumného šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals the relationship between the level of visual and auditory perception at the beginning of school with reading levels in the second year of primary school. It is divided into theoretical and practical. In the theoretical section summarizes the findings from developmental psychology, specifically the field of school age. Here I deal with the maturity and school readiness of future pupils first year. Also summarizes the methods of teaching elementary reading and writing, and maps the development of Czech Primer. In conclusion, I focused on the theoretical preparation of educational research. The practical part describes how the research was conducted, what was his aim, and what research methods were chosen. The research was divided into two stages. In the first stage, I found the level of visual and auditory perception at the onset of the first year and in the second stage I pupils underwent a standardized test of reading skills. The aim of this thesis is to assess whether these results along two stages relate. To obtain the information I used diagnostic tests and standardized tests. The evaluation was done using graphs and tables. Conclusions are presented in the section Evaluation of the research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE K TISKU.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
polidarova_vp.pdfPosudek vedoucího práce238,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
polidarova_op.pdfPosudek oponenta práce264,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
polidarova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce97,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5419

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.