Title: Analyticky a geometricky definované křivky
Other Titles: Analytically and geometrically defined curves
Authors: Svobodová, Iveta
Advisor: Honzík, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5430
Keywords: úsečka;kružnice;spirála;sečna křivky;asymptota křivky;tečna křivky;kuželosečka;šroubovice;elipsa;hyperbola;parabola;cykloida;epicykloida;pericykloida;evolventa;Archimédova spirála;logaritmická spirála;Bernoulliho lemniskáta;strofoida;Descartesův list;Hippiova kvadratrix
Keywords in different language: line;circle;spiral;cutting curves;curve asymptote;tangent curve;conic;spiral;ellipse;hyperbola;parabola;cycloid;epicykloida;pericykloida;involute;Archimedean spiral;logarithmic spiral;Bernoulli lemniskate;strofoida;Descartes sheet;Hippiova kvadratrix
Abstract: Cílem této práce bylo zpracovat odborný text, který se zabývá analyticky a geometricky definovanými křivkami a jejich vlastnostmi. Práce je doplněna o názorná grafická znázornění geometricky definovaných křivek, okomentování možností jejich využití a výskytu (např. v geometrie, ve fyzice atd.).
Abstract in different language: The aim of this bachelor work was to develop a specialized text wchich is dealing with analytically and geometrically defined curves and their properties. The work is commplemented by a visual graphic representation of geometrically defined curves, commenting possibilities of their use and their occurrences (in geometry, physics, etc.).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svobodova Iveta- Bakalarska prace- Analyticky a geometricky definovane krivky.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho BP - Svobodova.pdfPosudek vedoucího práce31,05 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova I. - opon..pdfPosudek oponenta práce84,03 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.