Název: Analyticky a geometricky definované křivky
Další názvy: Analytically and geometrically defined curves
Autoři: Svobodová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Honzík, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5430
Klíčová slova: úsečka;kružnice;spirála;sečna křivky;asymptota křivky;tečna křivky;kuželosečka;šroubovice;elipsa;hyperbola;parabola;cykloida;epicykloida;pericykloida;evolventa;Archimédova spirála;logaritmická spirála;Bernoulliho lemniskáta;strofoida;Descartesův list;Hippiova kvadratrix
Klíčová slova v dalším jazyce: line;circle;spiral;cutting curves;curve asymptote;tangent curve;conic;spiral;ellipse;hyperbola;parabola;cycloid;epicykloida;pericykloida;involute;Archimedean spiral;logarithmic spiral;Bernoulli lemniskate;strofoida;Descartes sheet;Hippiova kvadratrix
Abstrakt: Cílem této práce bylo zpracovat odborný text, který se zabývá analyticky a geometricky definovanými křivkami a jejich vlastnostmi. Práce je doplněna o názorná grafická znázornění geometricky definovaných křivek, okomentování možností jejich využití a výskytu (např. v geometrie, ve fyzice atd.).
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor work was to develop a specialized text wchich is dealing with analytically and geometrically defined curves and their properties. The work is commplemented by a visual graphic representation of geometrically defined curves, commenting possibilities of their use and their occurrences (in geometry, physics, etc.).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Svobodova Iveta- Bakalarska prace- Analyticky a geometricky definovane krivky.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni vedouciho BP - Svobodova.pdfPosudek vedoucího práce31,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova I. - opon..pdfPosudek oponenta práce84,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5430

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.