Title: Mechanické a tribologické vlastnosti tenkých uhlíkových vrstev obsahujících vybrané kovy
Other Titles: Mechanical and tribological properties of carbon thin films containing selected metals
Authors: Novák, Petr
Advisor: Musil, Jindřich
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5443
Keywords: nanokompozitní vrstvy;struktura;mechanické vlastnosti;tření;otěr;magnetronové naprašování
Keywords in different language: nanocomposite films;structure;mechanical properties;friction;wear;magnetron sputtering
Abstract: Uhlíkové vrstvy obsahující různé koncentrace titanu a molybdenu byly nereaktivně deponovány DC magnetronovým naprašováním na nevyhřívaný křemíkový substrát, který byl na plovoucím potenciálu. Struktura povlaků byla určena rentgenovou difrakcí. Uspořádaní amorfního uhlíkové fáze bylo vyšetřováno Ramanovskou spektroskopií. Mechanické vlastnosti byly určeny mikrotvrdoměrem. Tribologické vlastnosti Me-C povlaků byly měřeny tribometrem v konfiguraci ball-on-disk za následujících podmínek: rychlost v=0.05 m/s, celková dráha byla l=1000m ( 53052 otáček) a zatížení kuličky WC L=2 N. Bylo zjištěno že Ti-C a Mo-C povlaky jsou amorfní, pokud je poměr C/Ti nebo C/Mo vyšší než 2,5. V opačném případě, struktura vrstev je nanokrystalická nebo polykrystalická. Hlavním výsledkem je zjištění, že nízká hodnota modifikovanÉHO Youngova modulu E* při určité hodnotě H je důležitá pro přípravu vrstev s nízkým koeficientem tření a malou rychlostí otěru. Vrstvy Ti-C a Mo-C s nízkým E* a tvrdostí H<20 GPa, které splňují podmínky H/E*>0.1 a H3/E*2 je v rozmezí od 0.15 do 0.3, vykazují nejnižší hodnoty ?<0.1 and k~10-7 mm3/Nm. Mo-C povlaky s Mo?10 at.% vykazují nízké hodnoty ?~0.08 and k~10-7 mm3/Nm. Koeficient tření amorfních Ti-C a Mo-C vrstev klesá s rostoucím zatížením L testovací WC kuličky. Nebyla nalezena žádná korelace mezi Ramanovským spektry a tribologickými vlastnostmi Me-C vrstev. Zjištění, že amorfní/nanokrystalická vrstva složená z nanozrn v amorfní matrici vykazuje nízké hodnoty E* vedoucí k H/E *> 0,1 a tedy vysoké elastické vratnosti má vědecký a praktický význam v oblasti vývoje nových samomazných ochranných povlaků, které vykazují vysokou odolnost proti opotřebení a současně vysokou tvrdost a vysokou pevnost.
Abstract in different language: Carbon coatings containing titanium and molybdenum were non-reactively sputtered in pure argon onto unheated Si substrate at a floating potential. A unbalanced magnetron was driven by DC power supply. The structure of the coatings was determined by X-ray diffraction. Ordering of the amorphous carbon matrix were characterized by Raman spectroscopy. Mechanical properties were evaluated from the load vs. displacement curves determined by a computer controlled microhardness tester. Tribological properties of the Me-C films were measured with the Ball-on-disk configuration under following conditions: WC ball, the rotation speed v=0.05 m/s, total sliding length l=1000 m and the load L=2 N. It was shown that both Ti-C and Mo-C coatings are amorphous since C/Ti or C/Mo ratio is higher than 2,5. Otherwise, the coating structure is nanocrystalline or polycrystalline. The main result of the investigation is the finding that the achievement of the lowest value E* at a given value of H is of key importance in the formation of films with low values of coefficient of friction ? and wear rate k. The Ti-C films with the low effective Young´s modulus E* and the microhardness H$<$20 GPa satisfying the condition that the ratio H/E*$>$0.1 and the ratio H3/E*2 (characterizing the resistance of film to plastic deformation) ranging from 0.15 to 0.3 exhibit the lowest values of friction<0.1 and k~10-7 mm3/Nm. Coefficient of  friction of amorphous Ti-C and Mo-C coating decreases with increasing load L of the testing ball. No direct correlation between Raman spectra and friction and wear rate of Me-C coatings was found. The finding that the amorphous/nanocrystalline composite film composed of the nc-grains embedded in the amorphous matrix exhibit low values of E* satisfying condition H/E*$>$0.1 and hence high elastic recovery is of great scientific and practical importance in the development of new well lubricating and well wear-resistant protective coatings exhibiting simultaneously high hardness and high toughness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
petr_novak_disertacni_prace_2012.pdfPlný text práce7,78 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni-skolitle-novak.pdfPosudek vedoucího práce35,06 kBAdobe PDFView/Open
posudky-ODP-novak.pdfPosudek oponenta práce178,22 kBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-novak.pdfPrůběh obhajoby práce49,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.