Název: Pravěk na Písecku. Pravěká archeologie a její odraz v regionálních muzeích
Další názvy: Prehistory of Písek. Prehistoric Archaeology and its reflection in regional museums
Autoři: Hach, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Východská, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5454
Klíčová slova: pravěk;mezolit;doba bronzová;doba halštatská;doba laténská;Prácheňské muzeum v Písku;rybník Řežabinec;Topělec u Písku;Hradiště u Písku;oppidum Nevězice;Burkovák u Nemějic;Bedřich Dubský
Klíčová slova v dalším jazyce: prehistory;mesolithic;bronze age;hallstatt period;period of latene;Prachenske museum in Pisek;pond Rezabinec;Topělec near Pisek;Hradiste near Pisek;oppidum Nevezice;Burkovak at Nemejic;Bedřich Dubský
Abstrakt: Pravěk na Písecku je velice bohaté období na nálezy. Ve své práci jsem se snažil zmonitorovat jednotlivá období pravěku od paleolitu až po dobu laténskou. Vybral jsem, dle mého názoru, nejdůležitější naleziště určitých etap, které jsem poté podrobněji rozebral. Záměrně jsem se však vyhnul období neolitu a eneolitu, protože v tomto období není na Písecku žádné významné osídlení. V mé práci se proto objevila taková naleziště jako rybník Řežabinec, Topělec u Písku, Hradiště u Písku, Něvezice u Mirovic a Burkovák u Nemějic. Přínos mé práce vidím hlavně v aktualizování poznatků terénním výzkumem a informací o uložených artefaktech v muzeích. Terénní výzkum mi též posloužil k pořízení fotografické dokumentace, kterou jsem doplnil do obrázkové přílohy. Tituly knih, se kterými jsem pracoval, pocházejí z dílen předních českých archeologů. Nejvýznamnější osoba, která psala o všech lokalitách, o kterých se ve své práci zmiňuji, se jmenuje dr. Bedřich Dubský. Především jeho monografie Pravěk jižních Čech se mi stala předlohou pro další zkoumání a často z ní též cituji. Další publikace, se kterými především pracuji, pocházejí od Jiřího Fröhlicha. Osobní konzultace s tímto mužem mi dokonce pomohla s výběrem jednotlivých lokalit, které jsem zkoumal. Další archeologové, s jejichž poznatky jsem pracoval, jsou např. dr Mojmír Mazálek, dr. Karel Sklenář, doc. Slavomil Vencl atd. Podtitul mé práce nese název Pravěká archeologie a její odraz v regionálních muzeích. Můj výzkum byl tedy zaměřený i na návštěvy muzeí, hlavně Prácheňského muzea v Písku. Svou prací jsem chtěl shrnout, aktualizovat a především zpřehlednit toto dlouhé období lidských dějin.
Abstrakt v dalším jazyce: The city of Písek is an area very rich in archeological findings from Prehistoric era. In my work I monitored individual periods of prehistory from the Palaeolithic period to the La Tene period. I believe I chose the most important archeological sites, which I then described in more detail. However, I deliberately avoided the Neolithic and Eneolithic period, because no significant settlement existed in Písek in those historical periods. Therefore I added more relevant sites such as pond Řežabinec, Topělec u Písku, Hradiště u Písku, Něvezice at Mirovice, and Burkovák at Nemějic. One of the benefits of this work is that by field research I have actually updated knowledge and information databases about the artifacts stored in museums. Field research has also served me well for the acquisition of photographic documentation, which I then added to the image attachment chapter. Specialized literature that I often used as a source of inspiration and information was written by leading Czech archaeologists. The most important author being dr. Bedřich Dubský. His monografy called Prehistory of South Bohemia became a model for my work and my exploration. That is why I citate parts of this particular book in my work. Other publications, with which I worked came from Jiří Fröhlich. Personal consultation with this author helped me further with the selection of archeological sites. I also drew inspiration from works of other leading archeologists such as dr. Mojmír Mazálek , dr. Karel Sklenář, doc. Slavomil Vencl etc. The subtitle of my work is called Prehistoric archeology and its reflection in regional museums. My research has therefore focused on visiting many museums, including Prácheňské museum situated directly in the city of Písek. I wanted my work to summarize, update, and above all clarify this particular period of human history.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Tomas Hach.pdfPlný text práce4,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hach V.pdfPosudek vedoucího práce94,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hach O.pdfPosudek oponenta práce54,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hach P.pdfPrůběh obhajoby práce18,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5454

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.