Title: Německá komunální politika. Postavení obcí v rámci systému veřejné správy ve starých a nových spolkových zemích
Other Titles: German municipal politics. Status of municipalities within the public administration system in old and new federal republics
Authors: Pitrová, Miroslava
Advisor: Cabada, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5553
Keywords: SRN;komunální politika;obec;spolkové země;Svobodný stát Bavorsko;Svobodný stát Sasko;druhy komunálního uspořádání;veřejná správa
Keywords in different language: Federal republic of Germany;municipality;municipal politics;federal states;Free state of Bavaria;Free state of Saxony;forms of municipal organization;public administration
Abstract: Primárním cílem práce byla deskripce a analýza komunální politiky ve Spolkové republice Německo. Hlavní pozornost byla věnována organizaci a fungování samosprávných jednotek v systému veřejné správy. Zajímalo nás, jak jsou v systému německé VS ukotveny nejnižší územně administrativní jednotky, obce. Jakou mají úlohu a jakou roli v systému sehrávají. Záměrem práce bylo postihnout uvedené téma z hlediska spolkové, zemské, ale zejména komunální úrovně a zasadit jej do prostředí tzv. nových a starých spolkových zemí.
Abstract in different language: The primary aim of this work was a description and analysis of municipal politics in the Federal Republic of Germany. The main attention was devoted to the organization and functioning of self-governing units. We were interested how the German system anchored municipalities - the lowest administrative territorial units in the public administration system. What is their function and role in the system. The aim of this work was to cover the given topic in terms of federal, provincial, but especially municipal level and to put it into the environment of the so-called new and old federal republics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace_Pitrova.pdfPlný text práce6,59 MBAdobe PDFView/Open
posudek-disertace-pitrova-II.docPosudek vedoucího práce75 kBMicrosoft WordView/Open
posudek_Pitrova_Cmejrek.docPosudek oponenta práce36 kBMicrosoft WordView/Open
Pitrova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce271,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.