Název: Srovnání metod a forem práce v hodinách matematiky na málotřídních školách a běžné základní škole
Další názvy: Comparison of methods and forms of work in teaching of mathematics at elementary schools with a small number of grades and elementary schools with a full scale of grades
Autoři: Vodičková, Xenie
Vedoucí práce/školitel: Coufalová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5566
Klíčová slova: matematika;malotřídní škola;plně organizovaná škola;vyučovací metoda;organizační forma výuky
Klíčová slova v dalším jazyce: mathematics;elementary school with small number of grades;elementary school with full scale of grades;teaching method;organizational form of teaching
Abstrakt: Resumé Tématem diplomové práce je srovnávací studie metod a forem práce v hodinách matematiky u žáků na málotřídních školách a školách plně organizovaných. Práce je rozdělena na část teoretickou, praktickou a je doplněna částí přílohovou. Teoretická část pojednává o málotřídním školství obecně, dále popisuje organizační formy ve vyučování, vyučovací metody a vyučovací prostředky. Zabývá se jejich charakteristikou a klasifikací. Praktická část je věnována samotnému výzkumnému projektu, jehož cílem bylo porovnat formy a metody práce v hodinách matematiky na neúplných a úplných školách z hlediska rozsahu a zařazení výuky matematiky, organizačních forem výuky a metod práce. Je zde také uvedena charakteristika čtrnácti školských zařízení, na kterých byla studie provedena. Celá práce je doplněna částí přílohovou.
Abstrakt v dalším jazyce: Summary The subject of the dissertation is a comparative study of the methods and forms of work in teaching of mathematics used at elementary schools with a small number of grades and elementary schools with a full scale of grades. The dissertation consists of a theoretical and a practical part and is supplied with an annex. The theoretical part discusses education at elementary schools with a small number of grades in general and further describes and characterizes organization, methods and educational means and measures there. The practical part is dedicated to the research itself. Objective here is a comparison of introduction of mathematics in the educational process as well as its organizational forms and methods of work at the two above mentioned types of educational institutions. Characterization of fourteen different educational institutions, where the study has taken place, is included as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zapadoceska univerzita v Plzni, DIPLOMOVA PRACE - XENIE VODICKOVA.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vodickova - ved..pdfPosudek vedoucího práce150,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek DP Vodickova.pdfPosudek oponenta práce4,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vodickova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce68,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5566

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.