Název: Diofantovské rovnice v úlohách MO a v historii matematiky
Další názvy: Diophantine equations in problems of MO and in the history of mathematics
Autoři: Petrová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Hora, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5574
Klíčová slova: diofantovská rovnice;Pellova rovnice;zobecněná Pellova rovnice;pythagorejská rovnice;Mathematica;matematická olympiáda;desátý Hilbertův problém
Klíčová slova v dalším jazyce: diophantine equation;Pell's equation;generalized Pell's equation;pythagorean equation;Mathematica;mathematical olympiad;tenth Hilbert's problem
Abstrakt: Hlavním cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s některými historicky významnými diofantovskými rovnicemi. Je zde vysvětlena Pellova rovnice, zobecněná Pellova rovnice a pythagorejská rovnice. Vše je prezentováno pomocí příkladů. Tato práce se zabývá příklady matematické olympiády, kde jsou použity diofantovské rovnice. Popisuje desátý Hilbertův problém a také jeho řešení. Poslední část této práce vysvětluje práci s počítačovým programem Mathematica a je věnována praktickým ukázkám řešení rovnic pomocí tohoto programu.
Abstrakt v dalším jazyce: The main object of this diploma thesis is acquainting the reader with some historically significant Diophantine equations. There is explained Pell's equation, generalized Pell's equation and Pythagorean equation. All facts are presented with examples. This thesis deals with examples of mathematical Olympiad, where the Diophantine equations are used. It describes the tenth Hilbert's problem and its solution too. The last part of this thesis explains work with computer program Mathematica and it is devoted to practical examples of solutions to equations with this program.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PetrovaIvana.DP.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrova - ved..pdfPosudek vedoucího práce86,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrova - opon..pdfPosudek oponenta práce70,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce39,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5574

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.