Title: Problematika volnočasových aktivit u jedinců se získaným tělesným postižením v období dospívání
Other Titles: Problematic of free-time activities of people with acquired physical disability in adolescence
Authors: Lašková, Lenka
Advisor: Štainigl, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5582
Keywords: volný čas;postižení;zájmy;resocializace
Keywords in different language: free time;disablement;hobbies;resocialisation
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na oblast trávení volného času jedinců se získaným tělesným postižením v období dospívání. V teoretické části vymezím pojmy, jakými jsou tělesné postižení a okruh lidí s tělesným postižením, fyziologii tělesného postižení a psychický a fyzický aspekt tělesného postižení. Dále pak konkrétní volnočasové aktivity, kterými se může tělesně postižený jedinec zabývat a jejich specifika a odlišnosti od standardních volnočasových aktivit. A konečně se zaměřím na možné komplikace při realizaci volnočasových aktivit z různých hledisek. V praktické části provedu analýzu dotazníkového šetření a rozhovorů zaměřených na subjektivní vnímání samotných tělesně postižených jedinců v oblasti nabídky, okruhu a kvality volnočasových aktivit. Pro srovnání jsem si vybrala speciální střední školu v Janských Lázních a integrované tělesně postižené jedince v běžných školách.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on area of free-time activities of people with axquired physical disability in adolescence. I define terms in theoretical part such as physical disability and range of people with physical disability, fyziology of physical disability and psychical and physical aspect of physical disability. Further specific freetime activities, which could physicaly disabled man do and their specific and differencies from standard free-time activities. And finally I focus on possible compliacations in realizations free-time activities from different aspects. In practical part I will conduct analysis of inquiry investigation and interviews focused on subjective perception of physical disabled individuals themselves in area of offers, quantity and quality of free-time activities. For comparsion I've chosen special High school in Janske Lazne and integrated physical disabled individuals in common schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_laskova_pdf.pdfPlný text práce834,5 kBAdobe PDFView/Open
laskova VP.pdfPosudek vedoucího práce28,09 kBAdobe PDFView/Open
laskova OP.pdfPosudek oponenta práce27,42 kBAdobe PDFView/Open
laskova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5582

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.