Název: Problematika volnočasových aktivit u jedinců se získaným tělesným postižením v období dospívání
Další názvy: Problematic of free-time activities of people with acquired physical disability in adolescence
Autoři: Lašková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Štainigl, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5582
Klíčová slova: volný čas;postižení;zájmy;resocializace
Klíčová slova v dalším jazyce: free time;disablement;hobbies;resocialisation
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na oblast trávení volného času jedinců se získaným tělesným postižením v období dospívání. V teoretické části vymezím pojmy, jakými jsou tělesné postižení a okruh lidí s tělesným postižením, fyziologii tělesného postižení a psychický a fyzický aspekt tělesného postižení. Dále pak konkrétní volnočasové aktivity, kterými se může tělesně postižený jedinec zabývat a jejich specifika a odlišnosti od standardních volnočasových aktivit. A konečně se zaměřím na možné komplikace při realizaci volnočasových aktivit z různých hledisek. V praktické části provedu analýzu dotazníkového šetření a rozhovorů zaměřených na subjektivní vnímání samotných tělesně postižených jedinců v oblasti nabídky, okruhu a kvality volnočasových aktivit. Pro srovnání jsem si vybrala speciální střední školu v Janských Lázních a integrované tělesně postižené jedince v běžných školách.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focused on area of free-time activities of people with axquired physical disability in adolescence. I define terms in theoretical part such as physical disability and range of people with physical disability, fyziology of physical disability and psychical and physical aspect of physical disability. Further specific freetime activities, which could physicaly disabled man do and their specific and differencies from standard free-time activities. And finally I focus on possible compliacations in realizations free-time activities from different aspects. In practical part I will conduct analysis of inquiry investigation and interviews focused on subjective perception of physical disabled individuals themselves in area of offers, quantity and quality of free-time activities. For comparsion I've chosen special High school in Janske Lazne and integrated physical disabled individuals in common schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_laskova_pdf.pdfPlný text práce834,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
laskova VP.pdfPosudek vedoucího práce28,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
laskova OP.pdfPosudek oponenta práce27,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
laskova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5582

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.