Název: Výchova ke zdraví ve spolupráci rodiny a školy (ve vybraných MŠ v Plzni)
Další názvy: Health education in cooperation of the family and school (in selected kindergartens in Pilsen)
Autoři: Vernerová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Sovová, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5587
Klíčová slova: výchova ke zdraví;pohyb;stravování;spolupráce s rodiči;mateřská škola;obezita;nemoc;WHO;otužování;spánek
Klíčová slova v dalším jazyce: health education;activity;alimentation;cooperation of family;kindergarten;obesity;disease;WHO;hardening;sleep
Abstrakt: Bakalářská práce na téma ?Výchova ke zdraví ve spolupráci rodiny a školy (ve vybraných MŠ v Plzni) je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem práce je zmapování a zhodnocení aktuálního tělesného zdraví předškolních dětí ve spolupráci s rodinou ve dvou vybraných mateřských školách v Plzni. Teoretická část je zaměřena na některé složky tělesného zdraví dětí, které se podílejí na harmonickém vývoji dítěte předškolního věku. Jedná se o pohybovou aktivitu, stravování, správné držení těla, spánek a odpočinek, nemoci a jejich prevence, otužování, úrazy a jejich prevence a bezpečnost. V praktické části bakalářské práce je použita metoda dotazníkového výzkumu s procentuálním vyhodnocením výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis topic ?Health education in cooperation of the family and school? is devided into two parts ? theoretical and practical. My goal was to map and evaluate actual physical health of children in pre-school age in cooperation with their families. I have chosen two Pilsen preschools to work with. In introduction of the theoretical part I pursue health education as a part of official educational programmes. The second chapter presents organizations, programmes and projects promoting health for all. I have focused on those aspects of physical health involved in the harmonious development of children in preschool age, such as their physical activity, diet, good posture, sleep and rest, as well as disease and injury prevention, hardening and safety. The bachelor's thesis is concluded by questionnaire survey with the percentage evaluation of results in its practical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce862,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vernerova VP.pdfPosudek vedoucího práce27,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vernerova OP.pdfPosudek oponenta práce36,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vernerova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5587

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.