Title: Nabídka činností environmentální výchovy pro předškolní vzdělávání
Other Titles: Offer environmental education activities for preschool education
Authors: Němcová, Věra
Advisor: Sovová, Pavla
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5590
Keywords: environmentální výchova;ekologická výchova;výchova prožitkem;rámcový vzdělávací program;vztah dětí k přírodě;předškolní vzdělávání
Keywords in different language: environmental education;ecological education;education of experience;educational framework;children´s attitude to nature;pre-school education
Abstract: Práce si klade za cíl blíže se seznámit s environmentální výchovou v předškolním vzdělávání a porovnání dvou mateřských škol, z nichž jedna je ekologicky zaměřena. V teoretické části práce blíže seznamuje s environmentální výchovou a s její rolí v RVP PV. Dále informuje o didaktickém cyklu CMIARE a typech výzkumu, což bylo v práci využito. V praktické části lze nalézt výchovně vzdělávací program, výzkumné otázky, popis výzkumu, popis mateřských škol, shrnutí a doporučení pro praxi. Cílem výzkumu je zjistit jaký mají vztah děti k přírodě z obou mateřských škol. Druhotný cíl zkoumá, zda hraje roli v přístupu dětí k přírodě to, z jaké jsou mateřské školy. K zjištění cílů posloužil týdenní výchovný a vzdělávací prožitkový program, který byl na obou mateřských školách realizován. Ke zpracování výsledků byl využit kvalitativní a kvantitativní výzkum.
Abstract in different language: This Bachelor´s Thesis aims to familiarize readers with the environmental education in pre-school education and, at the same time, to introduce the comparison of two nursery schools, which one of them is ecologically oriented. In the theoretical part the Thesis closely describes the environmental education and its role in RVP PV. Then it deals with the didactic cycle ?CMIARE? and kinds of the research which have been used in the Thesis. The practical part of the Bachelor´s Thesis is divided into the educational program, the research issues, the description of the research itself, the characterization of the nursery schools and finally the summary and the recommendation for the practical training. The aim of the research is to learn the children´s attitude to the nature from both nursery schools. Secondary goal deals with the fact whereas the kind of nursery school does change and influence children in their attitude to the nature. To find out these goals the one-week educational programme of experience was organized at each of the nursery schools. To process the results the qualitative and the quantitative research were used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Nemcova.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
nemcova VP.pdfPosudek vedoucího práce35,26 kBAdobe PDFView/Open
nemcova OP.pdfPosudek oponenta práce55,86 kBAdobe PDFView/Open
nemcova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5590

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.