Název: Nabídka činností environmentální výchovy pro předškolní vzdělávání
Další názvy: Offer environmental education activities for preschool education
Autoři: Němcová, Věra
Vedoucí práce/školitel: Sovová, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5590
Klíčová slova: environmentální výchova;ekologická výchova;výchova prožitkem;rámcový vzdělávací program;vztah dětí k přírodě;předškolní vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: environmental education;ecological education;education of experience;educational framework;children´s attitude to nature;pre-school education
Abstrakt: Práce si klade za cíl blíže se seznámit s environmentální výchovou v předškolním vzdělávání a porovnání dvou mateřských škol, z nichž jedna je ekologicky zaměřena. V teoretické části práce blíže seznamuje s environmentální výchovou a s její rolí v RVP PV. Dále informuje o didaktickém cyklu CMIARE a typech výzkumu, což bylo v práci využito. V praktické části lze nalézt výchovně vzdělávací program, výzkumné otázky, popis výzkumu, popis mateřských škol, shrnutí a doporučení pro praxi. Cílem výzkumu je zjistit jaký mají vztah děti k přírodě z obou mateřských škol. Druhotný cíl zkoumá, zda hraje roli v přístupu dětí k přírodě to, z jaké jsou mateřské školy. K zjištění cílů posloužil týdenní výchovný a vzdělávací prožitkový program, který byl na obou mateřských školách realizován. Ke zpracování výsledků byl využit kvalitativní a kvantitativní výzkum.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor´s Thesis aims to familiarize readers with the environmental education in pre-school education and, at the same time, to introduce the comparison of two nursery schools, which one of them is ecologically oriented. In the theoretical part the Thesis closely describes the environmental education and its role in RVP PV. Then it deals with the didactic cycle ?CMIARE? and kinds of the research which have been used in the Thesis. The practical part of the Bachelor´s Thesis is divided into the educational program, the research issues, the description of the research itself, the characterization of the nursery schools and finally the summary and the recommendation for the practical training. The aim of the research is to learn the children´s attitude to the nature from both nursery schools. Secondary goal deals with the fact whereas the kind of nursery school does change and influence children in their attitude to the nature. To find out these goals the one-week educational programme of experience was organized at each of the nursery schools. To process the results the qualitative and the quantitative research were used.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Nemcova.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nemcova VP.pdfPosudek vedoucího práce35,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nemcova OP.pdfPosudek oponenta práce55,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nemcova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5590

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.