Title: Evaluace sociálně aktivizační služby pro seniory realizované regionálním dobrovolnickým centrem TOTEM, o.s.
Other Titles: Evaluation of social activation service for senior citizens realized by regional volunteers center Totem, o.s.
Authors: Křížová, Hana
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5605
Keywords: Stáří;sociálně aktivizační služba;aktivizace;regionální dobrovolnické centrum TOTEM;evaluace
Keywords in different language: Old age;social activation service;activation;regional volunteers center TOTEM;evaluation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem sociálně aktivizačních služeb pro seniory realizované regionálním dobrovolnickým centrem TOTEM, o.s. Cílem této práce je provést celkové zhodnocení této služby z pohledu jejích uživatelů. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí; teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá stářím, jako společenským fenoménem, vymezením pojmu stáří, stárnutím jedince, vymezením pojmu senior, dále vymezuje aktivizaci a seznamuje čtenáře s regionálním dobrovolnickým centrem Totem. Praktická část se snaží prostřednictvím kvalitativního výzkumu porozumět metodologickým pojmům a snaží se odhalit, jak jsou uživatelé spokojeni v oblasti komunikace s pracovnicemi a lektory, k jakým změnám v jejich životech díky SAS došlo a jak jsou spokojeni s organizačním zajištěním. Výzkumné šetření chce nalézt odpovědi na všechny tyto tři dílčí výzkumné oblasti a tím i naplnit předem stanovené dílčí výzkumné cíle a hlavní výzkumný cíl spočívající ve zjištění, do jaké míry jsou uživatelé SAS spokojeni se SAS.
Abstract in different language: Bachelor's thesis deals with social activation service for senior citizens realized by regional volunteers center Totem. The main research goal of the thesis is to find out how elderly are satisfied with a social activation service. The thesis is divided into two main parts; theoretical and practical. The theoretical part focuses on old age as a social phenomenon, defining the term old age, aging, senior citizen and then defines activation and introduces regional volunteers center Totem. The practical part through quantitative research tries to understand methodological concepts and tries to reveal how are users satisfied in the field of communication with staff and lecturers, how SAS changed life of users and how they are satisfied with organization of the service. The research investigation wants to find answers to all these three particular research goals and thus fulfill the main research goal of identifying the extent to which users are satisfied with SAS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Hana Krizova, 2012.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
krizova VP.pdfPosudek vedoucího práce54,66 kBAdobe PDFView/Open
krizova OP.pdfPosudek oponenta práce41,7 kBAdobe PDFView/Open
krizova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5605

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.