Název: Čtenářská gramotnost u středoškolské a učňovské mládeže v Plzeňském kraji
Další názvy: Readers' literacy with high school and apprentice school teenagers in Pilsen region
Autoři: Ťoupalová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Sovová, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5606
Klíčová slova: četba;čtenářství;čtenářské výzkumy;čtenářská gramotnost;kniha;knihovna;adolescent;středoškolská a učňovská mládež
Klíčová slova v dalším jazyce: reading;research of readers;readers' literacy;book;library;adolescent;high school and apprentice school teenagers
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je zmapování čtenářské gramotnosti u středoškolské a učňovské mládeže v Plzeňském kraji. Cílem práce bylo zjistit postoj středoškolské a učňovské mládeže ke čtení a doporučit vhodné způsoby rozvoje čtenářských kompetencí u adolescentů. Teoretická část se zabývá čtením, jeho historií a výukou, čtenářskou gramotností ? její definicí, měřením a postavením v kurikulu. Jedna z kapitol je věnovaná problematice adolescentů, jejich vývojovými specifikami ve vztahu ke čtení a čtenářství. V empirické části metodou dotazování je testovaná středoškolská a učňovská mládež. V dotazníku zjišťuji postoj mládeže ke čtení, ke knize a k ICT technologiím. Vnitřní motivace a nalézaní priorit ve vztahu k čtenářské gramotnosti u adolescentů jsou východiskem u doporučení pro pedagogickou praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor thesis is a survey of readers' literacy with high school and apprentice school teenagers in Pilsen region. The aim of this thesis is to find out high school and apprentice school teenagers' attitude to reading and to recommend appropriate methods how to develop reading competences with adolescents. Theoretical part of this thesis deals with reading, its history and education, readers' literacy - its definition, measuring and status in curriculum. One chapter is dedicated to adolescent issues, their developmental specifics in relationship with reading. Empirical part deals with testing of high school and apprentice school teenagers by a method of asking. There is a questionnaire which finds out teenagers' attitude to reading, books and ICT (information and communication technology). Inner motivation and finding priorities in relationship with readers' literacy with adolescents are solutions at recommendation to pedagogical practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
P09B0033K.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Toupalova PV.pdfPosudek vedoucího práce27,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Toupalova OP.pdfPosudek oponenta práce32,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Toupalova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5606

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.