Title: Možnosti začleňování osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce na území města Plzně
Other Titles: Opportunities of integration of people with disabilities in the open labour market in Pilsen
Authors: Stašková, Jana
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5608
Keywords: osoby se zdravotním postižením;integrace;otevřený trh práce
Keywords in different language: people with disabilities;integration;the open labour market
Abstract: Bakalářská práce Možnosti začleňování osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce na území města Plzně je rozdělena na dvě části ? část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá terminologií zdravotního postižení a společenskými aspekty postavení těchto osob v historii a dnes, popisuje pracovní podmínky a vliv práce na člověka a také představuje organizaci podporující zaměstnávání osob se zdravotním postižením ? MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. Praktická část práce se zabývá provedeným výzkumným šetřením. Toto šetření bylo prováděno pomocí rozhovorů s absolventy pracovní rehabilitace, kteří jsou v současné době zaměstnáni. Výsledky výzkumného šetření jsou uvedeny v kapitole Shrnutí výsledků a v Závěru.
Abstract in different language: The bachelor Thesis "Opportunities of integration of people with disabilities in the open labour market in Pilsen" is divided into two parts - a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the terminology of disabilities and social aspects of these people in history and today. It describes the working conditions and influence of work on humans and also represents the organization promoting the employment of people with disabilities ? MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. The practical part deals with research made that was conducted using interviews with work rehabilitation graduates who were currently employed. Results of the research are presented in the section Summary of Results and Conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Staskova.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
staskova VP.pdfPosudek vedoucího práce47,83 kBAdobe PDFView/Open
staskova OP.pdfPosudek oponenta práce23,82 kBAdobe PDFView/Open
staskova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5608

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.