Název: Možnosti začleňování osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce na území města Plzně
Další názvy: Opportunities of integration of people with disabilities in the open labour market in Pilsen
Autoři: Stašková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Káňová, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5608
Klíčová slova: osoby se zdravotním postižením;integrace;otevřený trh práce
Klíčová slova v dalším jazyce: people with disabilities;integration;the open labour market
Abstrakt: Bakalářská práce Možnosti začleňování osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce na území města Plzně je rozdělena na dvě části ? část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá terminologií zdravotního postižení a společenskými aspekty postavení těchto osob v historii a dnes, popisuje pracovní podmínky a vliv práce na člověka a také představuje organizaci podporující zaměstnávání osob se zdravotním postižením ? MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. Praktická část práce se zabývá provedeným výzkumným šetřením. Toto šetření bylo prováděno pomocí rozhovorů s absolventy pracovní rehabilitace, kteří jsou v současné době zaměstnáni. Výsledky výzkumného šetření jsou uvedeny v kapitole Shrnutí výsledků a v Závěru.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor Thesis "Opportunities of integration of people with disabilities in the open labour market in Pilsen" is divided into two parts - a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the terminology of disabilities and social aspects of these people in history and today. It describes the working conditions and influence of work on humans and also represents the organization promoting the employment of people with disabilities ? MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. The practical part deals with research made that was conducted using interviews with work rehabilitation graduates who were currently employed. Results of the research are presented in the section Summary of Results and Conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Staskova.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
staskova VP.pdfPosudek vedoucího práce47,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
staskova OP.pdfPosudek oponenta práce23,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
staskova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5608

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.