Title: Důchodová reforma z pohledu studentů Pedagogické fakulty ZČU v Plzni
Other Titles: Pension reform from the perspective of students of the Pedagogical faculty of the University of West Bohemia in Pilsen
Authors: Červenková, Adéla
Advisor: Bednář, Radomír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5610
Keywords: důchodová reforma;důchodový systém ČR;sociální zabezpečení
Keywords in different language: pension reform;pension system in Czech republic;social ensure
Abstract: Bakalářská práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Na začátku teoretické části najdeme kapitolu věnovanou stáří. Dále tato část obsahuje popis současného důchodového systému a jeho historický vývoj. Velká část práce pojednává o důchodové reformě. Především jsou zde popsány důvody neudržitelnosti současného systému a doporučení Poradního expertního sboru. V závěru je charakteristika schválené důchodové reformy a informace o průběhu realizace reformy. Cílem praktické části je zjistit informovanost, názory a postoje studentů Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni k důchodové reformě. Metodou výzkumu je dotazníkové šetření.
Abstract in different language: This thesis is divided into a theorical part and a practical part. We can find a chapter devoted to old age.At the beginnig of a theoretical part. This section also contains a description of the current pension system and its historical development. A large partof thesis deals with the pension reform. First of all there are reasons described unsustainability of current system and recommendations of Poradní expertní sbor. In conclusion the characteristics of the approved pension reform, and information abou the progress. The target of a practical part is to find information, opinions and attitudes to pension reform from students of the Pedagogical Faculty of the University of West Bohemia in Pilsen. The research method is a questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Cervenkova.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Cervenkova PV.pdfPosudek vedoucího práce25,3 kBAdobe PDFView/Open
Cervenkova OP.pdfPosudek oponenta práce15 kBAdobe PDFView/Open
Cervenkova O.pdfPrůběh obhajoby práce8,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5610

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.