Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZachová, Markéta
dc.contributor.authorPrchalová, Marie
dc.date.accepted2012-08-27
dc.date.accessioned2013-06-19T06:46:02Z
dc.date.available2011-06-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:46:02Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-27
dc.identifier48892
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5616
dc.description.abstractBakalářská práce má za cíl zhodnocení možností vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené v Plzni. V teoretické části je popsán historický vývoj zaměstnanosti žen, sociální politika Evropské unie, sociální politika v České republice a opatření, která se v České republice snaží zlepšit situaci rodičů pečující o dítě. Na závěr teoretické části jsou uvedeny problémy žen s návratem na trh práce rozdělené podle dosaženého vzdělání. Praktická část se skládá z vyhodnocení dotazníkového šetření, přepisu rozhovoru a kazuistik, které odpovídají na stanovené výzkumné otázky. Také jsou zde popsána dvě občanská sdružení, která se zabývají vzděláváním rodičů a snadnějším návratem na trh práce.cs
dc.format56 s. (98 773 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjecthistorie zaměstnanosti žencs
dc.subjectprofesní rolecs
dc.subjectrodinné rolecs
dc.subjectsociální politika Evropské uniecs
dc.subjectsociální politika České republikycs
dc.subjectstrukturální fondy Evropské uniecs
dc.subjectrodičovská dovolenács
dc.subjectobčanské sdruženícs
dc.subjectprofesní změnycs
dc.titleEvaluace aktivizačních programů pro rodiče na rodičovské dovolené v Plznics
dc.title.alternativeThe evaluation of activation programs for parents on parental leave in Pilsenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programSociální péčecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis aims to evaluate the possibilities of parental education on parental leave in Pilsen. The theoretical part describes the historical development of women's employment, social policy of the European Union, social policy in the Czech Republic and measures in Czech Republic, which seeks to improve the situation of parents caring for a child. At the conclusion of the theoretical part are listed problems of women with their return to the labor market, broken down by educational attainment. The practical part consists of evaluating questionnaires, interview transcripts and case studies that match the specified research questions. Also there are described two civil associations involved in the education of parents and their easier return to the labor market.en
dc.subject.translatedlabor marketen
dc.subject.translatedwomen's employment historyen
dc.subject.translatedprofessional rolesen
dc.subject.translatedfamily rolesen
dc.subject.translatedsocial policies European unionen
dc.subject.translatedsocial policy of Czech republicen
dc.subject.translatedEuropean union structural fundsen
dc.subject.translatedparental leaveen
dc.subject.translatedcivic associationen
dc.subject.translatedprofessional changesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prchalova Marie.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
prchalova VP.pdfPosudek vedoucího práce33,67 kBAdobe PDFView/Open
prchalova OP.pdfPosudek oponenta práce33,5 kBAdobe PDFView/Open
prchalova O.pdfPrůběh obhajoby práce8,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.