Název: Český budoucí učitel na základní německé škole
Další názvy: The coming czech teacher on the german basic school
Autoři: Prchalová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Černík, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5625
Klíčová slova: Učitel;budoucí učitel;základní školy;Německo
Klíčová slova v dalším jazyce: Teacher;coming teacher;elementary school;Germany
Abstrakt: Bakalářská práce Český budoucí učitel na základní německé škole se zabývá osobností učitele se zvláštním zaměřením na učitele začínajícího a působícího na základní německé škole. Je tvořena dvěma části, a to částí teoretickou a částí praktickou. Teoretická část byla rozdělena do 4 hlavních kapitol, týkajících se pojmu učitel, českého školství, německého školství a spolupráce organizace Totem s Ehrenamt Cham. V dílčích podkapitolách pak byly, na základě teoretické reflexe odborné literatury, vymezeny termíny učitel, budoucí a začínající učitel, systém českého a německého školství se zvláštním zaměřením na základní školy, jak v České republice, tak Německu. Praktická část práce vychází z kvalitativního výzkumu uskutečněného formou případových studií a interview. Na základě analýzy dat z rozhovorů a případových studií byly provedeny rozbory zjištěných údajů a porovnány výpovědi respondentek. Následně byl vypracován přehled odpovědí na výzkumné otázky a provedeno vyhodnocení celého výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor work Czech intending teacher at an elementary German school deals with a teacher´s personality with a special focus on a beginning teacher and working at an elementary German school. It consits of two parts, a theoretical and a practical. The theoretical part was devided in four main chapters concerning to a term a teacher, the Czech educational system, the German educational system and cooperation of the Totem organization with Ehernamt Cham. Terms as a teacher, intending and beginning teacher, the Czech and German school system with a special focus on elementary school were definied in partial subchapters based on a theortical reflection of professional literature both in the Czech Republic and in Germany. The practical part is derived from a realized survey created by a case study and interview. Based on the interview´s and the case study data the analysis was carried out and answers of respondents were compared. Consequently the answer summary was worked out and the evaluation of the whole survey as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Cesky budouci ucitel na zakladni nemecke skole.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prchalova PV.pdfPosudek vedoucího práce39,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prchalova OP.pdfPosudek oponenta práce36,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prchalova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5625

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.