Název: Konkrétní poezie - dimenze jazyka jako literární prostředek
Další názvy: Concrete poetry - dimensions of the language as literary instrument
Autoři: Bártová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Heinrich, Dietmar
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5634
Klíčová slova: konkrétní poezie;interpretace básní;Eugen Gomringer;Franz Mon;Erns Jandl;dimenze jazyka jako literární prostředek;ideogram;piktogram
Klíčová slova v dalším jazyce: concrete poetry;poem interpretation;Eugen Gomringer;Franz Mon;Erns Jandl;dimension of language as literary agent;ideogram;pictogram
Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá interpretací a analýzou vybraných básní. Dále akustickou a vizuální dimenzí jazyka jako literární prostředek. První část je členěna do šesti podkapitol, věnuje se konkrétní poezii jako takové, historii, předchůdcům konkrétní poezie a konkrétní poezii ve střední Evropě, kde je mimo jiné zmíněno i Česko. Druhá část této práce se blíže věnuje dimenzím jazyka jako literární prostředek. Jsou zde charakterizovány dvě dimenze jazyka a to vizuální a akustická. Dále se tato část věnuje různým formám konkrétní poezie jako např. konstelacím. Na závěr jsou zde zmíněni tři vybraní zástupci konkrétní poezie u nichž jsou patřičně interpretované a částečně analyzované básně.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis deals with the interpretation and the analysis of chosen poems. The acoustics and visual dimension of language as a figure of speech were examined as well. The first part is divided into six sub-chapters and deals with the concrete poetry as a whole, its history, predecessors of the concrete poetry and the concrete poetry in the Central Europe (this sub-chapter mentions, among other things, the Czech Republic) The second part of this thesis takes a closer look on the dimensions of language as a figure of speech. Two dimensions of language were characterized, namely: visual and acoustic. Furthermore various form of concrete poetry are described; e.g. constellations. At the end three chosen poets are mentioned and their poems interpreted and partially analyzed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bachelor Arbeit -Bartova Katerina.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bartova_vp.pdfPosudek vedoucího práce268,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bartova_op.pdfPosudek oponenta práce412,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bartova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce104,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5634

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.