Název: Morfologická analýza písemného projevu žáků na SŠ
Další názvy: Morphological analysis of the writing of pupils at secondary schools
Autoři: Švarcová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Šíp, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5640
Klíčová slova: morfologická analýza;morfologie;chyba;příčina chyb;oprava chyb;písemná oprava chyb;ústní oprava chyb;interference;interferenční chyby
Klíčová slova v dalším jazyce: morphological analysis;morphology;mistake;cause of mistakes;mistakes correction;writen mistakes correction;verbal mistakes correction;interference;interference mistakes
Abstrakt: Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol, které se zabývají morfologickou analýzou písemného projevu žáků středních škol. Na začátku je vysvětlen pojem morfologie a morfologická analýza, dále je pak vysvětlena chyba a možná příčina chyb. Stěžejní část práce je praktická část , která se zabývá samotnou analýzou textů žáků středních škol. Je analyzován volný písemný projev, a to z morfologického hlediska. Na začátku výzkumu byly stanoveny hypotézy, které byly později na základě výzkumu potvrzeny či vyvráceny.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is divided into four chapters, dealing with the morphological analysis of the writing skills of secondary school students. The concept of morphology and morphological analysis is briefly explained at the very beginning, further, we describe a mistake and possible cause of the mistakes. The main part of this work is the practical part which deals with the text analysis of the secondary school students. Their free writing was analysed from the morphological point of view. The research was started by establishing hypotheses which were later disproved or confirmed by the research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KNJ) / Bachelor´s works (DGL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
P09B0605P_Svarcova.pdfPlný text práce5,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
svarcova_vp.pdfPosudek vedoucího práce265,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
svarcova_op.pdfPosudek oponenta práce533,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
svarcova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce80,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5640

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.