Název: Nominální styl v publicistických textech
Další názvy: Nominal style in publicistic texts
Autoři: Pastorčáková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Heinrich, Dietmar
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5656
Klíčová slova: nominální styl;komposita;participiální konstrukce;odborné výrazy;cizí slova;publicistický text;Bild;Spiegel
Klíčová slova v dalším jazyce: nominal style;composites;participial constructions;technical terms;foreign words;Spiegel;Bild-Zeitung
Abstrakt: Bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol, které se zabývají vysvětlením pojmu nominální styl, jeho znaky, jako jsou například nominální kompozita, participiální konstrukce nebo předložkové vazby. Dále se zabývá vysvětlením pojmu publicistický text, popisem žánrů publicistického textu a rozdíly mezi bulvárním a seriózním tiskem. V praktické části této práce jsou pak analyzovány projevy nominálního stylu ve dvou německých denících - v magazínu Spiegel a v novinách Bild-Zeitung.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is divided into six chapters that deal with explaining the concept of nominal style and his characters such as nominal compound words, participial constructions or prepositional phrases. Further it clarifies the concept of journalistic text, it describes genres of publicistic text and the differences between tabloid and serious press. The main part of this thesis is the practical part in which there are analysed individual manifestations of the nominalstyle in two German publications - magazine Spiegel and Bild-Zeitung newspaper.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
TEXT BC.pdfPlný text práce4,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pastorcakova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pastorcakova_op.pdfPosudek oponenta práce632,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pastorcakova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce170,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5656

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.