Název: Historie fotografie a fotografických metod do roku 1950 a ukázky některých používaných postupů
Další názvy: History of photographing and of photogpraphic methods from year 1950 and samples of some methods used in this specialisation
Autoři: Machačová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Randa, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5685
Klíčová slova: fotografie;historie fotografie;vývoj fotografie;zobrazování;fotografické postupy;fotografický film;fotografické přístroje
Klíčová slova v dalším jazyce: photos;history of photography;photo development;imaging;photographic processes;photographic film;photographic apparatus
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá historickým vývojem fotografie od nejzazších dochova-ných historických materiálů spojených s principem fotografie, až do rozkvětu fotografie v 50. letech minulého století. První část bakalářské práce se zabývá historickým vývojem fotografie v rozmezí od 3. stol. př. n. l. až do konce 18. stol. n. l. V této části práce je podrobně popsán fyzi-kální vývoj principu camery obscury, zjištění citlivosti některých chemických látek na světlo a první způsoby zobrazování využívající již zmíněnou metodu. Druhá část práce se zabývá vývojem fotografie v 19. století, všemi postupně vznikají-cími fotografickými metodami, vývojem fotografické techniky a také vývojem záznamo-vých materiálů. Třetí část práce se zabývá vývojem a zdokonalováním fotografických metod v první polovině 20. století, vedoucích k nejvěrnější možné podobě fotografovaného objektu. Čtvrtá část bakalářské práce se zabývá přímým vyzkoušením některých uvedených historických postupů v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis deals with a historical progress of photos from the very first histo-rical materials leashed with the principle of pictures itself, till its boom in 50?s of the last century. The first part of my bachelor thesis is describing the historical progress from the 3rd century BC till the end of the 18th century AD. This part is also describing in detail the physical progress of camera obscura, finding out the sensitivity of certain chemicals to light and first imagining methods using the above mentioned technique. Second part deals with the progress of photos in the 19th century with all photographic methods, hardware and recording stuff. Third part deals with the progress of photographic methods during the first half of the 20th century leading to as real likeness of the subject on the photo as in real. The last part of the bachelor follows up some of the historical methods I used nowa-days.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Machacova_P08B0501P.pdfPlný text práce4,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machacova - ved..pdfPosudek vedoucího práce203,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machacova - opon..pdfPosudek oponenta práce154,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machacova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce40,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5685

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.