Název: Využití ikonického textu při vyučování moderních dějin
Další názvy: Using of an iconic text for teaching modern history
Autoři: Kašparová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Morávková, Naděžda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5698
Klíčová slova: moderní dějiny;ikonický text;fotografie;karikatury;komiks;plakát;metodická příručka;pracovní listy
Klíčová slova v dalším jazyce: modern history;iconic text;photographs;cartoons;comics;posters;methodological manual instructing teachers;worksheets for students
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na moderní dějiny, konkrétně na období let 1914 - 1989. Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. V první kapitole jsem se obecně věnovala ikonickému textu. Ikonický text jsem definovala jako dvojrozměrný názorný, tedy obrazový materiál, jehož základem je grafický symbol. V práci jsem se dále věnovala fotografii, karikatuře, komiksu a plakátu jako druhům ikonického textu, které by měly mít ve výuce moderních dějin své místo. V šesté kapitole jsem zhodnotila současné učebnice dějepisu pro 9. třídy základní školy a také jsem provedla dotazníkový průzkum mezi učiteli základních škol, jehož cílem bylo zjistit, zda je v současné době s ikonickým textem v hodinách dějepisu dále pracováno. Hlavním výstupem mé diplomové práce je sada konkrétních návrhů na využití ikonického textu při výuce moderních dějin na základní a střední škole, vytvořená v programu PowerPoint. Součástí práce je metodická příručka, která je pro učitele návodem, jak s touto sadou úkolů pracovat. Součástí metodické příručky jsou i pracovní listy pro žáky.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of the diploma thesis is: Using an iconic text for teaching modern history. The research focuses on modern history, specifically the 1914- 1989 period. My diploma thesis is classified into seven chapters. The first chapter is devoted to iconic text. I defined the iconic text as two-dimensional illustrative, i.e. image material, which is based on a graphic symbol. Then I focused on pictures, caricatures, comics and posters as kinds of iconic text that should have their place in the teaching of modern history. In the sixth chapter I assessed the present history textbook for the ninth year of primary school and I also performed questionnaire research among primary school teachers. The aim of the questionnaire research among primary school teachers was to find whether iconic text is still currently being worked with in history lessons. The main outcome of my thesis is a set of specific proposals for using iconic text for teaching modern history at primary and high school, created in Microsoft PowerPoint. The work is a methodological manual for teachers. One part of this work is a methodological manual instructing teachers how to use this set of tasks. Another part of the methodological manual includes worksheets for students.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Kasparova.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasparova VP.PDFPosudek vedoucího práce478,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasparova OP.PDFPosudek oponenta práce403,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasparova P.pdfPrůběh obhajoby práce21,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5698

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.