Title: Využití ikonického textu při vyučování moderních dějin
Other Titles: Using of an iconic text for teaching modern history
Authors: Kašparová, Petra
Advisor: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5698
Keywords: moderní dějiny;ikonický text;fotografie;karikatury;komiks;plakát;metodická příručka;pracovní listy
Keywords in different language: modern history;iconic text;photographs;cartoons;comics;posters;methodological manual instructing teachers;worksheets for students
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na moderní dějiny, konkrétně na období let 1914 - 1989. Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. V první kapitole jsem se obecně věnovala ikonickému textu. Ikonický text jsem definovala jako dvojrozměrný názorný, tedy obrazový materiál, jehož základem je grafický symbol. V práci jsem se dále věnovala fotografii, karikatuře, komiksu a plakátu jako druhům ikonického textu, které by měly mít ve výuce moderních dějin své místo. V šesté kapitole jsem zhodnotila současné učebnice dějepisu pro 9. třídy základní školy a také jsem provedla dotazníkový průzkum mezi učiteli základních škol, jehož cílem bylo zjistit, zda je v současné době s ikonickým textem v hodinách dějepisu dále pracováno. Hlavním výstupem mé diplomové práce je sada konkrétních návrhů na využití ikonického textu při výuce moderních dějin na základní a střední škole, vytvořená v programu PowerPoint. Součástí práce je metodická příručka, která je pro učitele návodem, jak s touto sadou úkolů pracovat. Součástí metodické příručky jsou i pracovní listy pro žáky.
Abstract in different language: The theme of the diploma thesis is: Using an iconic text for teaching modern history. The research focuses on modern history, specifically the 1914- 1989 period. My diploma thesis is classified into seven chapters. The first chapter is devoted to iconic text. I defined the iconic text as two-dimensional illustrative, i.e. image material, which is based on a graphic symbol. Then I focused on pictures, caricatures, comics and posters as kinds of iconic text that should have their place in the teaching of modern history. In the sixth chapter I assessed the present history textbook for the ninth year of primary school and I also performed questionnaire research among primary school teachers. The aim of the questionnaire research among primary school teachers was to find whether iconic text is still currently being worked with in history lessons. The main outcome of my thesis is a set of specific proposals for using iconic text for teaching modern history at primary and high school, created in Microsoft PowerPoint. The work is a methodological manual for teachers. One part of this work is a methodological manual instructing teachers how to use this set of tasks. Another part of the methodological manual includes worksheets for students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kasparova.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFView/Open
Kasparova VP.PDFPosudek vedoucího práce478,98 kBAdobe PDFView/Open
Kasparova OP.PDFPosudek oponenta práce403,74 kBAdobe PDFView/Open
Kasparova P.pdfPrůběh obhajoby práce21,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.