Název: Význam Cockney ve vybraných britských filmech
Další názvy: The Role of Cockney in selected British Films
Autoři: Gemov, Konstantin
Vedoucí práce/školitel: Tollet, Andrew
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5716
Klíčová slova: cockney;dialekt;film;Londýn;rýmovaný slang;britská kinematografie
Klíčová slova v dalším jazyce: cockney;dialect;film;London;rhyming slang;british cinematography
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je popsat úlohu Cockney v historickém vývoji Británie a to především v Britské kinematografii. Navíc by tato práce měla shrnout základní rozdíly, které se v tomto dialektu vyskytují v porovnání se spisovnou angličtinou. V této práci nejsou rozebírány pouze rozdíly gramatiky, fonetiky a slovní zásoby, ale také rozdíly v sociálním pozadí Cockney a v jeho historickém vývoji v Londýně. Také jsem uvedl stručné shrnutí budoucího vývoje tohoto dialektu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část popisuje historický vývoj Cockney a následuje vyobrazením rozdílů v již zmíněné gramatice, fonetice a slovní zásobě. Kromě toho se v kapitole o slovní zásobě hlouběji zkoumá slang, který se objevuje v Cockney spolu s rýmovaným slangem. V práci jsou průběžně uváděny příklady z odborných publikací za účelem přiblížení tématu. V druhé části bakalářské práce jsou uvedeny analýzy Britských filmů zabývajících se Cockney a jeho sociálním aspektem. Filmy byly vybrány na základě jejich data výroby, díky snaze zahrnout co nejrozsáhlejší časové období Britské kinematografie. O výběru konkrétních filmů rozhodovala i frekvence výskytu dialektu Cockney. Výrazy z filmů posloužili jako pomůcka pro další rozbor tohoto dialektu. Závěr bakalářské práce shrnuje dosažené cíle a zjištěná fakta. Zvukové stopy z filmů jsou uloženy na CD v apendixu bakalářské práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of this undergraduate thesis is to cover the role of Cockney in British history and mainly in the British cinematography. Furthermore, this thesis should also sum up the basic differences which could be found in comparison with the Standard English. Not only are the differences in vocabulary, grammar and phonetics discussed in this work, but also the social background of Cockney in the historical development of London. Eventually, I have also included a brief summary of the future development of Cockney dialect. The thesis is divided into two major parts. The first part describes the development of Cockney and it is followed by the depiction of differences in already mentioned grammar, pronunciation and vocabulary. Moreover, in the vocabulary part, slang which appears in Cockney is studied to further dept, along with Cockney rhyming slang. Examples from publications are given throughout the thesis, to support the studied topics. In the second part of this thesis, there are analysis of British films, dealing with Cockney speech and the social aspect. The films were selected accordingly to their date of publication, as there was an effort to include films from different historical periods of the British cinematography. Moreover, the amount of Cockney expressions played role when choosing the particular films. These expressions served the role as examples for further examination of Cockney dialect. Eventually, all the achieved aims and learned facts are provided in the conclusion part of the thesis. The audio recordings from the films are placed on the CD in the appendix of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BA THESIS - KONSTANTIN GEMOV.pdfPlný text práce439,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gemov V.pdfPosudek vedoucího práce542,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gemov O.pdfPosudek oponenta práce513,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gemov.pdfPrůběh obhajoby práce249,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5716

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.