Název: Původní Američané: Historie a její následky v moderní americké společnosti
Další názvy: Native Americans: History and Its Consequences in Modern American Society
Autoři: Vacková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Vice, William Bradley
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5718
Klíčová slova: původní Američané;historie;osídlení;Louise Erdrichová;Sherman Alexie
Klíčová slova v dalším jazyce: native Americans;history;settlement;Louise Erdrich;Sherman Alexie
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je nastínit současnou situaci původních Američanů v USA díky historii, kterou prožili. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část práce se zabývá vlastním příchodem indiánů na americký kontinent, zahrnuje tři hlavní vlny migrace a pozdější zaběhlý způsob života obyvatel. Druhá část začíná příchodem Kryštofa Kolumba a pokračuje osidlováním amerického kontinentu evropskými osadníky. Důležitou součást této kapitoly tvoří války o území a zákony vydané evropskými a později americkými vládami, které navždy ovlivnily život původních Američanů. Třetí kapitola nastiňuje situaci dvacátého století a pomalu se zlepšující podmínky Indiánů. V této kapitole jsou také rozebráni dva autoři, Louise Erdrichová a Sherman Alexie. Jsou představeni životopisy a následuje rozbor jejich významných děl.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of this undergraduate thesis is to foreshadow the present situation of Native Americans in the USA thanks to the history they experienced. The thesis is divided into three main parts. The first chapter deals with the arrival of Indians to the American land, it includes three main waves of migration and later way of life of inhabitants. The second part begins with the arrival of Christopher Columbus and continues with the colonization of the American continent by European settlers. An important part of this chapter creates wars of territories and laws produced by European and later American governments that influenced the life of Native Americans forever. The third chapter outlines the situation of the 20th century and the slowly improving conditions of Indians. Two authors, Louise Erdrich and Sherman Alexie, are also discussed in this chapter. They are introduced by their biographies and the analysis of their significant works follows.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BA_Thesis_Petra_Vackova.pdfPlný text práce227,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vackova V.pdfPosudek vedoucího práce90,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vackova O.pdfPosudek oponenta práce77,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vackova.pdfPrůběh obhajoby práce34,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5718

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.