Název: Vývoj společenského postavení Afroameričanů ve dvacátém století
Další názvy: The Development of African-Americans´ Status in Twentieth Century
Autoři: Brůha, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Vice, William Bradley
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5720
Klíčová slova: rasismus;společnost;otroctví;zákon;Martin Luther King
Klíčová slova v dalším jazyce: racism;society;slavery;law;Martin Luther King
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je popsat události a vývoj sociálního postavení černošského obyvatelstva v Americe během dvacátého století. Z důvodu souvislostí se práce v první části zabývá obdobím od Americké občanské války do začátku dvacátého století, kde mapuje vývoj zákonů, které měly zaručit černochům svobodu a práva, ale byly neustále obcházeny bílými rasisty.Druhá část je věnována první polovině dvacátého století, době dvou světových válek a obdobím mezi nimi, známém jako Harlemská renesance. Ve třetí části je popsán život a vliv Martina Luthera Kinga na společnost a to, jak dokázal nenásilnými způsoby přimět politiky ke změnám v zákonech, díky kterým nebyl černošský lid tolik diskriminován, a získával svobody a práva, která byla pro bílou společnost naprostou samozřejmostí. Čtvrtá část práce se zabývá vývojem událostí po Kingově smrti, kdy se černoši mohli více prosadit a uplatnit ve společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of the undergraduate thesis is to depict the most important events, which influenced the social status of African-Americans citizens in the twentieth century. Because of the context, the first part is dedicated to the epoch after the American Civil War and describes the development of laws, which were supposed to secure the freedom of former slaves, but they were circumvented by white racists. The second part deals with the first half of twentieth century,the era of World Wars, and with the inter-war era known as Harlem Renaissance.The third part delineates life and Martin Luther King´s influence on the society, his successes with non-violent way to make the politics to modificate laws, which decreased the discrimination, and gaining of the liberty and rights, which were common for whites.The fourth part concerns the events after King´s death, when blacks could assert themselves in the society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vojtech_Bruha_BA_Thesis.pdfPlný text práce273,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bruha V.pdfPosudek vedoucího práce601,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bruha O.pdfPosudek oponenta práce606,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bruha.pdfPrůběh obhajoby práce237,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5720

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.