Název: Huckleberry Finn: Markova Twainova kritika "sivilizace"
Další názvy: Huckleberry Finn: Mark Twain´s criticism of "sivilisation"
Autoři: Hofrajterová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Vice, William Bradley
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5732
Klíčová slova: Mark Twain;Spojené státy americké;společnost;aristokracie;otroctví;náboženské pokrytectví;morálka;lynčování
Klíčová slova v dalším jazyce: Mark Twain;United States of America;society;aristocracy;slavery;religious hypocrisy;morality;lynching
Abstrakt: Cílem této práce je, v rámci kritizované společnosti zachycené v Dobrodružství Huckleberryho Finna, ukázat pokrytectví a bezdůvodnou nadřazenost bílých obyvatel jižních oblastí Spojených států amerických vůči Afroameričanům. Na následujících stránkách, se budu snažit názorně doložit, že jižanská pseudoaristokracie, pobožní lidé či prostí běloši nemají žádný důvod k tomu, aby vnímali nevěřící či Afroameričany jako podřadné bytosti. Celá práce je rozdělena do několika částí. První se zaměřuje na klíčové momenty Twainova života. Je zde zachycena změna v Twainově vnímání otroctví od dětských let, kdy mu otroctví přišlo zcela přirozené, do dnů trávených s rodinou Langdových kdy Twain kvůli tomu, že otroctví existovalo, cítil výčitky svědomí. Druhá část ukazuje, že Twainova kritika společnosti může být považována za spravedlivou, jelikož většinou reflektuje reálné osoby a události. V dalších částech se tato práce zabývá takzvanou aristokracií a její domnělou nadřazeností vůči prostým lidem, nelidskou otrokářskou institucí, přístupem k černochům a různými mýty, které bělochům umožňovali popírat lidskost černochů, náboženstvím a jeho rolí v dobách otroctví a pokrytectvím věřících. V pořadí šestá část, ukazuje morálku bělochů a srovnává ji s Huckovou a Jimovou morálkou. Poslední část se zaměřuje na dav a lynčování a názorně ukazuje krutost bělochů.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of this thesis is to show, within the criticism of society depicted in the Adventures of Huckleberry Finn, the hypocrisy and the groundless superiority of the white inhabitants of the Southern areas of the United States to Negroes. On the following pages I am going to illustrate that the Southern pseudo-aristocracy, the devout or common white people had no reasons to consider unbelievers or Negroes to be subordinate to them. The whole work is divided into several sections. The first one briefly focuses on the crucial moments in Mark Twain?s life. It depicts the change of Twain?s viewing of the institution of slavery, from the boyhood days when he regarded it as a commonplace, to his days spend with the Langdon family when he felt pangs of conscience because of the existence of slavery. The second section indicates that Twain?s criticism could be considered just, as it in many cases reflects the real persons and the real events. The next sections deal with the so-called aristocracy and its alleged superiority to common people, the inhumane institution of slavery, the approach to Negroes and various ?myths? enabling the whites to deny the humanity of the slaves, the religion and its role in the days of slavery and the hypocrisy of the believers. The sixth section shows the morality of whites and compares it to the morals of Jim and Huck. The final section focuses on the criticism of mob and lynching and illustrates the cruelty of the whites.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce257,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofrajterova V.pdfPosudek vedoucího práce602,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofrajterova O.pdfPosudek oponenta práce846,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofrajterova.pdfPrůběh obhajoby práce251,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5732

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.