Title: Šetření počítačové gramotnosti vybraných sociálních skupin
Other Titles: Investigation of computer literacy of selected social groups
Authors: Veverková, Dana
Advisor: Přibáň, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5752
Keywords: počítačová gramotnost;dotazník;ECDL;hardware;software;počítačová šetření
Keywords in different language: computer literacy;questionnaire;ECDL;hardware;software;computer investigation
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo zjistit stav počítačové gramotnosti různých sociálních skupin. Z námi uskutečněného výzkumu vyplynulo, že ženy jsou počítačově gramotnější než muži. Lidé s vysokoškolským vzděláním jsou na tom podstatně lépe než středoškoláci. Z věkových skupin nejlépe dopadla kategorie 15-30. Shrneme-li výsledky našeho dotazníkového šetření a šetření prováděných v minulosti či současnosti jak českými, tak mezinárodními společnostmi, můžeme konstatovat, že počítačová gramotnost se neustále zvyšuje v závislosti na tom, jak dochází ke zdokonalování počítačové techniky.
Abstract in different language: The object of the Bachelor thesis was to find out what is the level of computer literacy of different social groups. From our questionnaire survey resulted that women have better computer literacy than men. People with university education have significantly higher level of computer skills than secondary school graduated. From the age groups the best one is the category 15-30. Summarizing the results of our questionnaire survey and others made in the past or at present, made by Czech or international societies, we can observe that computer literacy is advancing continuously depending on improvement of computer technology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veverkova_BP.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
Veverkova_posudek.pdfPosudek vedoucího práce108,44 kBAdobe PDFView/Open
Veverka - opon..pdfPosudek oponenta práce177,37 kBAdobe PDFView/Open
Veverkova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5752

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.