Název: Šetření počítačové gramotnosti vybraných sociálních skupin
Další názvy: Investigation of computer literacy of selected social groups
Autoři: Veverková, Dana
Vedoucí práce/školitel: Přibáň, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5752
Klíčová slova: počítačová gramotnost;dotazník;ECDL;hardware;software;počítačová šetření
Klíčová slova v dalším jazyce: computer literacy;questionnaire;ECDL;hardware;software;computer investigation
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo zjistit stav počítačové gramotnosti různých sociálních skupin. Z námi uskutečněného výzkumu vyplynulo, že ženy jsou počítačově gramotnější než muži. Lidé s vysokoškolským vzděláním jsou na tom podstatně lépe než středoškoláci. Z věkových skupin nejlépe dopadla kategorie 15-30. Shrneme-li výsledky našeho dotazníkového šetření a šetření prováděných v minulosti či současnosti jak českými, tak mezinárodními společnostmi, můžeme konstatovat, že počítačová gramotnost se neustále zvyšuje v závislosti na tom, jak dochází ke zdokonalování počítačové techniky.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of the Bachelor thesis was to find out what is the level of computer literacy of different social groups. From our questionnaire survey resulted that women have better computer literacy than men. People with university education have significantly higher level of computer skills than secondary school graduated. From the age groups the best one is the category 15-30. Summarizing the results of our questionnaire survey and others made in the past or at present, made by Czech or international societies, we can observe that computer literacy is advancing continuously depending on improvement of computer technology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veverkova_BP.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veverkova_posudek.pdfPosudek vedoucího práce108,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veverka - opon..pdfPosudek oponenta práce177,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veverkova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5752

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.