Title: Škola očima žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
Other Titles: School through the Eyes of the Pupil with Special Needs
Authors: Havlíčková, Jiřina
Advisor: Slowík, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5788
Keywords: škola;žák se speciálními vzdělávacími potřebami;postoje;potřeba;vztahy
Keywords in different language: school;pupil with special educational needs;attitude;need;relations
Abstract: Hlavním tématem diplomové práce je zjistit, jak vidí školu devět vybraných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Práce je založena na případové studii, jako nástroj byl zvolen polostrukturovaný rozhovor. Čerpala jsem z vlastní zkušenosti a také z do?stupné literatury. Výzkumná část porovnává pocity a postoje žáků se speciálními vzdě?lá?vacími potřebami s pocity a postoji žáků intaktních. Doplňujícími údaji jsou názory na danou problematiku získané od rodičů a pedagogů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Práce na konkrétních příkladech rozhovorů ukazuje na dobře probíhající proces inkluze ve vybrané škole. V závěru jsou navržená možná zlepšení práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro ostatní školy.
Abstract in different language: The main topic of this thesis is to find out in which way nine selected pupils with special educational needs see the school. The work is based on a situational study, as a tool was chosen the semi-structured interview. In the research the author is relied on her personal experience and available literature. In section devoted to the research work she compares the feelings and attitude of pupils with special educational needs with feelings and attitude of intact pupils . Additional information includes opinions on the subject received from parents and teachers of pupils with special educational needs. Work with specific examples of dialogues points to the process of inclusion which is going well at the selected school. In conclusion is suggested possible improvement of work with pupils with special educational needs for other schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace2user.pdfPlný text práce743,17 kBAdobe PDFView/Open
havlickova VP.pdfPosudek vedoucího práce48,33 kBAdobe PDFView/Open
havlickova OP.pdfPosudek oponenta práce33,44 kBAdobe PDFView/Open
havlickova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.