Název: Škola očima žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
Další názvy: School through the Eyes of the Pupil with Special Needs
Autoři: Havlíčková, Jiřina
Vedoucí práce/školitel: Slowík, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5788
Klíčová slova: škola;žák se speciálními vzdělávacími potřebami;postoje;potřeba;vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: school;pupil with special educational needs;attitude;need;relations
Abstrakt: Hlavním tématem diplomové práce je zjistit, jak vidí školu devět vybraných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Práce je založena na případové studii, jako nástroj byl zvolen polostrukturovaný rozhovor. Čerpala jsem z vlastní zkušenosti a také z do?stupné literatury. Výzkumná část porovnává pocity a postoje žáků se speciálními vzdě?lá?vacími potřebami s pocity a postoji žáků intaktních. Doplňujícími údaji jsou názory na danou problematiku získané od rodičů a pedagogů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Práce na konkrétních příkladech rozhovorů ukazuje na dobře probíhající proces inkluze ve vybrané škole. V závěru jsou navržená možná zlepšení práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro ostatní školy.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this thesis is to find out in which way nine selected pupils with special educational needs see the school. The work is based on a situational study, as a tool was chosen the semi-structured interview. In the research the author is relied on her personal experience and available literature. In section devoted to the research work she compares the feelings and attitude of pupils with special educational needs with feelings and attitude of intact pupils . Additional information includes opinions on the subject received from parents and teachers of pupils with special educational needs. Work with specific examples of dialogues points to the process of inclusion which is going well at the selected school. In conclusion is suggested possible improvement of work with pupils with special educational needs for other schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace2user.pdfPlný text práce743,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
havlickova VP.pdfPosudek vedoucího práce48,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
havlickova OP.pdfPosudek oponenta práce33,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
havlickova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5788

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.