Název: Analýza projevů šikany a jejich prevence v podmínkách 1. stupně ZŠ
Další názvy: Bullying - analysis of symptoms and its prevention in the lower grade of primary schools
Autoři: Boušová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Zachová, Markéta
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5792
Klíčová slova: šikana;agrese;agresor;oběť;prevence
Klíčová slova v dalším jazyce: bullying;aggression;aggressor;victim;prevention
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o problematice šikany na 1. stupni základních škol. Je rozdělena do dvou částí. Teoretická část definuje pojem šikana, uvádí její druhy, znaky a stádia, zabývá se kybešikanou, příčinami, protagonisty šikany a možnou prevencí. Cílem praktické části bylo přiblížit a popsat Skrytý vrstevnický program, který byl zvolen k napravení mezilidských vztahů ve 4. třídě základní školy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issue of bullying at the elementary level of basic schools. It is divided into two parts. The theoretical part defines the term bullying, gives its types, signs and stages. It looks into cyber bullying, its causes, protagonists of bullying and possible prevention. The aim of the practical part was to bring closer and describe a hidden peer programme which was chosen to put right interpersonal relationships in the fourth grade at basic school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dipl.prace_bousova.pdfPlný text práce17,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bousova VP.pdfPosudek vedoucího práce35,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bousova OP.pdfPosudek oponenta práce32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bousova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5792

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.