Název: Analýza přístupu pracovníků k osobám s demencí v Domově Harmonie v Mirošově
Další názvy: Analysis of workers' attitude to persons with dementia in Home in Harmony Mirošov
Autoři: Enžlová, Václava
Vedoucí práce/školitel: Káňová, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5794
Klíčová slova: přístup;vztah;dilema;demence;sociální služby;Domov Harmonie
Klíčová slova v dalším jazyce: approach;relationship;dementia;social services;Harmony home;dilemma
Abstrakt: Těžištěm předkládané diplomové práce je přístup pracovníků k osobám s demencí. Základním výzkumným cílem této práce je zjistit a zmapovat přístup pracovníků k osobám s demencí v Domově Harmonie v Mirošově. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Účelem teoretické části je seznámit čtenáře s problematikou přístupu pracovníků k osobám s demencí. Pozornost je v této části věnována seznámení s výzkumným zařízením a to konkrétně s Domovem Harmonie v Mirošově. Praktická část je uvozena kapitolou s názvem Metodologie prováděného výzkumu, ve které je čtenář seznámen s konceptem výzkumného šetření. Pro naplnění základního výzkumného cíle bylo v diplomové práci využito polo - standardizovaného rozhovoru, analýzy dokumentů a pozorování. V práci byly zjištěny zajímavé a důležité poznatky, které mohou přispět ke zkvalitněné péče o osoby s demencí. Právě z těchto důvodů byly výsledky výzkumu předány výzkumnému zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The focus of the thesis is devoted to social workers? attitude to persons with dementia. The main research objective of the thesis is to identify and map social workers? attitude to persons with dementia in Home in Harmony Mirošov. The thesis is divided into theoretical and practical part. The purpose of the theoretical part is to acquaint readers with the issue of staff attitude to persons with dementia. Attention in this section is devoted to familiarization with the research facilities and more particularly to the home of Harmony Mirošov. The practical part starts with a chapter entitled The methodology of the research, in which the reader familiar with the concept of research. To fulfill the basic objective of the research in the thesis there has been used semi - standardized interview, document analysis and observation. In the work there were found interesting and important insights that can help to improve the quality of care of people with dementia. It is for these reasons the results of research handed over research facilities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analyza pristupu pracovniku k osobam s demenci v Domove Harmonie v Mirosove.pdfPlný text práce885,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
enzlova VP.pdfPosudek vedoucího práce49,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
enzlova OP.pdfPosudek oponenta práce46,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
enzlova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5794

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.