Název: Postoje současné české společnosti k homosexualitě
Další názvy: The attitudes of the contemporary Czech society towards the homosexuality
Autoři: Kalátová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Čábalová, Dagmar
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5800
Klíčová slova: homosexualita;heterosexualita;společnost;gay/lesbická minorita;coming out;zákon o registrovaném partnerství;homofóbie
Klíčová slova v dalším jazyce: homosexuality;heterosexuality;society;gay/lesbian minority;coming out;the registered partnership law;homophobia
Abstrakt: Práce se zabývá, jednak pohledem současné české společnosti na homosexualitu a také tím, jak se gayové a lesbičky cítí být naší společností přijímáni. Práci jsme rozdělili do dvou částí teoretickou a praktickou. Teoretická část práce popisuje pojem homosexualita z pohledů sexuologie, psychologie a náboženství, dále vývoj jak samotného pojmu homosexualita, tak společenských pohledů na ni, v jednotlivých etapách lidských dějin od pravěku do roku 1989. Tato část se také zabývá českou legislativou v souvislosti s homosexualitou, a také tím jak homosexualitu a její legislativní úpravu vnímají ve světě. Praktická část se věnuje vlastní výzkumu, jak pohledu společnosti na gaye a lesbičky, tak na to jak se gayové a lesbičky cítí být současnou českou společností přijímáni. K praktickému zkoumání jsme vytvořili dva dotazníky, které jsme doplnili polostrukturovanými rozhovory. Zjištěná data jsme statistiky vyhodnotili a podrobně popsali. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že současná česká společnost vnímá homosexualitu jako běžný jev a je patrné, že se z ní vytrácí homofobní prvky. Také jsme zjistili, že gayové a lesbičky se cítí v naší společnosti lépe než kdy dříve.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the attitude of the Czech society towards the homosexuality as well as with the measure of acceptance of the homosexual males and females by the Czech society from their point of view. The paper is divided into two parts ? the theoretical part and the practical part. The theoretical part of the thesis describes the term of homosexuality from the different points of view, more precisely, from the point of view of sexology, psychology and religion in the different periods of the human history from prehistory to 1989. This part also analyzes the inclusion of the homosexuality in the Czech legislation and the attitude of the world towards the legislative modification of homosexuality. The practical part deals with the research of the attitude of the Czech society towards the homosexual males and females as well as with their acceptance by the society from their point of view. For the practical purposes, two questionnaires and a complementing half-structured dialogue were used. The stated data were evaluated and described in details by the statistics. The questionnaires and the dialogue proved that the homosexuality is considered as a normal fact by the Czech society and that the homophobia is slowly disappearing. Moreover, it has been proved that the gays and the lesbians feel better than ever in the Czech society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Postoje soucasne ceske spolecnosti k homosexualite.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalatova PV.pdfPosudek vedoucího práce32,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalatova OP.pdfPosudek oponenta práce32,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalatova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5800

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.