Název: Rozvoj hlasové kondice učitele
Další názvy: Development of teacher´s voice condition
Autoři: Klausová, Vendulka
Vedoucí práce/školitel: Sovová, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5809
Klíčová slova: hlasová kondice;rozvoj;učitel;komunikativní kompetence
Klíčová slova v dalším jazyce: voice condition;development;teacher;communicative competence
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá rozvojem hlasové kondice učitele. Teoretická část je zaměřena na hlas a hlasovou kondici jako důležitou součást komunikativní kompetence učitele. Je zde pojednáno o psychologických aspektech hlasového projevu a popsány možnosti hlasové výchovy na pedagogických fakultách v České republice a v rámci neformálního vzdělávání. Závěr teoretické části je zaměřen na hlasovou hygienu a prevenci poruch. Praktická část je založena na výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, zda je při profesní přípravě učitelů věnována dostatečná pozornost rozvoji jejich hlasové kondice, zda zná učitel možnosti rozvoje své hlasové kondice a zásady hygienického zacházení s hlasem a zda si učitel uvědomuje svůj hlasový projev a jeho případné nedostatky.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the development of the teacher's voice condition. The theoretical part focuses on the voice and the voice condition as an important component of the teacher's communicative competence. It discusses the psychological aspects of vocal expression and describes the possibilities of voice training in colleges of education in the Czech Republic, and in non-formal education. The conclusion of the theoretical part focuses on vocal hygiene and the prevention of disorders. The practical part is based on research that aimed to determine whether the training of teachers pays adequate attention to the development of their voice condition, whether the teacher knows the possibilities of the development of his voice condition and the principles of vocal hygiene, and whether the teacher is aware of his vocal expression and any problems thereof.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Vendulka Klausova.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
klausova VP.pdfPosudek vedoucího práce37,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
klausova OP.pdfPosudek oponenta práce38,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
klausova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5809

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.