Title: Rozvoj hlasové kondice učitele
Other Titles: Development of teacher´s voice condition
Authors: Klausová, Vendulka
Advisor: Sovová, Pavla
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5809
Keywords: hlasová kondice;rozvoj;učitel;komunikativní kompetence
Keywords in different language: voice condition;development;teacher;communicative competence
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá rozvojem hlasové kondice učitele. Teoretická část je zaměřena na hlas a hlasovou kondici jako důležitou součást komunikativní kompetence učitele. Je zde pojednáno o psychologických aspektech hlasového projevu a popsány možnosti hlasové výchovy na pedagogických fakultách v České republice a v rámci neformálního vzdělávání. Závěr teoretické části je zaměřen na hlasovou hygienu a prevenci poruch. Praktická část je založena na výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, zda je při profesní přípravě učitelů věnována dostatečná pozornost rozvoji jejich hlasové kondice, zda zná učitel možnosti rozvoje své hlasové kondice a zásady hygienického zacházení s hlasem a zda si učitel uvědomuje svůj hlasový projev a jeho případné nedostatky.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the development of the teacher's voice condition. The theoretical part focuses on the voice and the voice condition as an important component of the teacher's communicative competence. It discusses the psychological aspects of vocal expression and describes the possibilities of voice training in colleges of education in the Czech Republic, and in non-formal education. The conclusion of the theoretical part focuses on vocal hygiene and the prevention of disorders. The practical part is based on research that aimed to determine whether the training of teachers pays adequate attention to the development of their voice condition, whether the teacher knows the possibilities of the development of his voice condition and the principles of vocal hygiene, and whether the teacher is aware of his vocal expression and any problems thereof.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Vendulka Klausova.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
klausova VP.pdfPosudek vedoucího práce37,22 kBAdobe PDFView/Open
klausova OP.pdfPosudek oponenta práce38,89 kBAdobe PDFView/Open
klausova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.