Název: Možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků 1. tříd
Další názvy: Possibilities of developing the reading literacy of primary school first grade pupils
Autoři: Kadlecová, Patricie
Vedoucí práce/školitel: Lukavská, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5817
Klíčová slova: gramotnost;čtenářská gramotnost;čtení;čtenářské dovednosti
Klíčová slova v dalším jazyce: literacy;reading literacy;reading;reading skills
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků prvního stupně základních škol. Cílem praktické části je utvoření uceleného metodického souboru lekcí čtenářské gramotnosti, které mohou sloužit učitelům, jež mají snahu u svých žáků rozvíjet právě čtenářskou gramotnost. V části teoretické jsou pak vysvětleny pojmy: gramotnost, čtenářská gramotnost či funkční gramotnost a vztahy mezi nimi. Dále zde najdeme základní informace o metodách výuky prvopočátečního čtení, o výsledcích českých žáků v mezinárodních výzkumech čtenářské gramotnosti a také o dokumentech a podkladech, které mají v současné době učitelé k dispozici k tomu, aby mohli čtenářskou gramotnost rozvíjet. Z práce vyplývají témata, kterým by měla být do budoucna věnována pozornost, například zařazení termínu čtenářská gramotnost do Rámcového vzdělávacího programu a jeho zpracování jako součást vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura či jako průřezového tématu. Pro zlepšení současného stavu nám mohou posloužit některá zahraniční kurikula, zahraniční čtenářská kontinua či výsledky výzkumů šetření PISA a PIRLS.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the possibilities of developing the reading literacy of primary school first grade pupils. The aim of the practical part is to create a coherent set of methodological lessons in reading literacy, which can serve teachers who are seeking to develop their pupils just reading literacy. In the theoretical concepts are explained these terms: literacy, reading literacy and functional literacy and the relationships between them. Further you can find basic information about methods of teaching primordial reading, the results of the Czech students in international reading literacy studies and documents that are currently available for teachers to enable them to develop reading literacy. From the thesis are arising topics that should be addressed in the future, such as the inclusion of the term reading literacy in a General Education program and process it as part of the educational field Czech language and literature or as cross-cutting theme. To improve the current situation we can use some foreign curriculum, foreign reading literacy continuum or research results of PISA and PIRLS.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Patricie Kadlecova.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kadlecova VP.pdfPosudek vedoucího práce34,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kadlecova OP.pdfPosudek oponenta práce39,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kadlecova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5817

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.