Title: Možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků 1. tříd
Other Titles: Possibilities of developing the reading literacy of primary school first grade pupils
Authors: Kadlecová, Patricie
Advisor: Lukavská, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5817
Keywords: gramotnost;čtenářská gramotnost;čtení;čtenářské dovednosti
Keywords in different language: literacy;reading literacy;reading;reading skills
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků prvního stupně základních škol. Cílem praktické části je utvoření uceleného metodického souboru lekcí čtenářské gramotnosti, které mohou sloužit učitelům, jež mají snahu u svých žáků rozvíjet právě čtenářskou gramotnost. V části teoretické jsou pak vysvětleny pojmy: gramotnost, čtenářská gramotnost či funkční gramotnost a vztahy mezi nimi. Dále zde najdeme základní informace o metodách výuky prvopočátečního čtení, o výsledcích českých žáků v mezinárodních výzkumech čtenářské gramotnosti a také o dokumentech a podkladech, které mají v současné době učitelé k dispozici k tomu, aby mohli čtenářskou gramotnost rozvíjet. Z práce vyplývají témata, kterým by měla být do budoucna věnována pozornost, například zařazení termínu čtenářská gramotnost do Rámcového vzdělávacího programu a jeho zpracování jako součást vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura či jako průřezového tématu. Pro zlepšení současného stavu nám mohou posloužit některá zahraniční kurikula, zahraniční čtenářská kontinua či výsledky výzkumů šetření PISA a PIRLS.
Abstract in different language: This thesis deals with the possibilities of developing the reading literacy of primary school first grade pupils. The aim of the practical part is to create a coherent set of methodological lessons in reading literacy, which can serve teachers who are seeking to develop their pupils just reading literacy. In the theoretical concepts are explained these terms: literacy, reading literacy and functional literacy and the relationships between them. Further you can find basic information about methods of teaching primordial reading, the results of the Czech students in international reading literacy studies and documents that are currently available for teachers to enable them to develop reading literacy. From the thesis are arising topics that should be addressed in the future, such as the inclusion of the term reading literacy in a General Education program and process it as part of the educational field Czech language and literature or as cross-cutting theme. To improve the current situation we can use some foreign curriculum, foreign reading literacy continuum or research results of PISA and PIRLS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Patricie Kadlecova.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
kadlecova VP.pdfPosudek vedoucího práce34,33 kBAdobe PDFView/Open
kadlecova OP.pdfPosudek oponenta práce39,76 kBAdobe PDFView/Open
kadlecova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5817

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.