Title: Podpora tvorby aplikace pro určení kompatibility příznaků pacient-dárce
Other Titles: Supporting Applications for Determining Donor/Patient Compatibility
Authors: Chvojková, Martina
Advisor: Houdová, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5854
Keywords: transplantace;MHC;HLA antigeny;pravděpodobnost;testování algoritmu;interaktivní implementace
Keywords in different language: Transplantation;MHC;HLA antigens;probability;testing algorithms;interactive implementation
Abstract: Bakalářská práce se věnuje vývoji podpůrných statistických aplikací pro určení kompatibility pacient-dárce při transplantaci kostní dřeně. Právě ve dřeni jsou obsaženy důležité molekuly - HLA antigeny, které jsou odpovědny za tkáňovou slučitelnost dvou rozdílných organismů. Práce se zabývá úvodem do problematiky HLA antigenů, vymezuje základní pojmy a potřebné definice statistiky a pravděpodobnosti. Nakonec jsou popisovány podpůrné statistické programy v prostředí MATLAB a Java, které pracují s uváděnými pravděpodobnostními modely.
Abstract in different language: The Bachelor's Thesis discusses the development of supporting statistical applications for determining a patient/donor compatibility of a bone marrow transplantation. Just in a bone morrow is where are contained the important molecules - HLA antigens, which are responsible for the tissue compatibility of two different organisms. This work deals with the introduction to the HLA antigens problems, and defines basic concepts and definitions of statistics and probability. Finally, there are described supporting statistical programs in the MATLAB and Java, which works with a probability models.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martina Chvojkova_BP.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
chvojkova-v.pdfPosudek vedoucího práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
chvojkova-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,05 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.