Title: Rozvoj kritického myšlení za použití vizuálních materiálů
Other Titles: Developing Critical Thinking Skills with Visual Materials
Authors: Pláničková, Michaela
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5873
Keywords: kritické myšlení;obrázky;vizuální gramotnost;otázky k obrázku
Keywords in different language: critical thinking;pictures;visual literacy;questions about picture
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá tématem rozvoje kritického myšlení ve spojení s otázkami, které jsou pokládány k obrázkům. Cílem výzkumu je zjistit, jestli jsou studenti anglického jazyka schopni kriticky nahlížet na obsah obrázku a odpovídat na otázky, které mají různé stupně obtížnosti a vyžadují různé úhly pohledu na obrázek. Výzkum proběhl s deseti účastníky, kteří odpovídali na devět otázek k jednomu obrázku v anglickém jazyce a následně na šest otázek v českém jazyce o zkušenostech s otázkami k obrázkům z hodin anglického jazyka. Všechny odpovědi byly zaznamenány a výsledky ukazují, že kritické myšlení a schopnost odpovídat na komplexní otázky k obrázkům je u účastníků omezená a je potřeba ji zlepšovat a rozvíjet.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic of critical thinking development in connection with questions about pictures. The aim of the thesis research is to find out whether the participants, English language learners, are able to think critically about the picture content and respond to questions which are of different difficulty levels and require different views of the picture. The research was realized with ten participants who responded to nine questions about one picture in English language and then they answered six interview questions in the Czech language about experience with questions around pictures, which are connected with questioning to picture in common English language classes. All the answers were recorded and the results show that critical thinking and the ability to answer complex questions about pictures of the participants are limited and need to be improved and developed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Planickova MA Thesis.pdfPlný text práce284,43 kBAdobe PDFView/Open
Planickova V.pdfPosudek vedoucího práce94,67 kBAdobe PDFView/Open
Planickova O.pdfPosudek oponenta práce70,04 kBAdobe PDFView/Open
Planickova.pdfPrůběh obhajoby práce35,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.