Title: Využití hudby - pop rockových písní - při výuce anglické gramatiky
Other Titles: Using Music as a Teaching Tool in English Language Classes
Authors: Hychtová, Barbora
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5880
Keywords: anglický jazyk;gramatika;hodnocení písní;hudba;hudební inteligence;hudební vkus;seznam písní;The Beatles;pop rock
Keywords in different language: english;grammar;ratings songs;music;taste in music;list of songs;The Beatles;pop rock
Abstract: Tato práce se zabývá myšlenkou začlenění hudby do anglického učebního procesu, přesněji spojením anglických pop-rockových písní s vyučováním a osvojením si určitých gramatických pojmů. Tato diplomová práce má dva základní cíle - prvním je vytvořit dostatečně obsáhlý seznam pop-rockových písní, které lze jednoduše použít v hodinách angličtiny, kde se probírají různé gramatické pojmy, a druhým je zjistit, které písně, s ohledem na jejich stáří, srozumitelnost textů, rytmus a interprety, jsou oblíbené u samotných náctiletých studentů. Většina teoretických názorů různých odborníků na pedagogiku týkajících se výběru vhodné písně k použití v hodině angličtiny se ukázala být opodstatněná. Nicméně vyšla najevo skutečnost, že studenty zaujmou písně s rychlým nebo chytlavým rytmem spíše než se srozumitelným textem. Také autorčiny předpoklady ohledně oblíbenosti písní se víceméně naplnily a kromě faktu, že studenti reagovali pozitivně na písně, které velmi dobře znali (z filmů, rádia nebo dokonce sportovních událostí), také upřednostňovali hudbu rychlejší a pocházející z 90. let (doby, kdy se narodili a vyrůstali, ačkoliv tato skutečnost není až ta průkazná). Co se týče interpreta písně, studenti dávali na první místa žebříčku spíše písně zpívané skupinou zpěváků než jednotlivcem.
Abstract in different language: This work deals with the idea of incorporating music into the English learning process, more precisely connection of English pop/rock songs with teaching and learning certain grammatical points. There are two main objectives of this thesis. First, it is to create a sufficiently extensive list of pop/rock songs that can be easily used in English classes concentrating on different grammatical features and second it is to find out what songs, with regard to their age, intelligibility of lyrics, rhythm, and performers, are favourite with teenage students themselves. The most theoretical opinions of different educational experts on choosing a proper song to use in English class appeared to be well-founded. Nevertheless a fact that students are more impressed by songs with fast or catching rhythm than with intelligible lyrics came out. Also the author's predictions of students' song favourability largely came true and besides the fact that teenagers reacted more positively to songs that are well known to them (from films, radio, or even sport events), they also preferred music with fast rhythm, made in 90's (around the time they were born, although this fact about age isn't so much provable). Concerning the song performers, students put more songs sung by a group of singers than by an only performer at the top of the ranking.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hychtova Barbora_DP.pdfPlný text práce407,06 kBAdobe PDFView/Open
Hychtova V.pdfPosudek vedoucího práce95,34 kBAdobe PDFView/Open
Hychtova O.pdfPosudek oponenta práce113,43 kBAdobe PDFView/Open
Hychtova.pdfPrůběh obhajoby práce38,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.