Název: Vícečetný pohřeb ze starší doby bronzové z Velkých Přílep: Příspěvek ke studiu tafonomie, vzniku a účelu pohřebního komplexu
Autoři: Průchová, Erika
Chroustovský, Luboš
Citace zdrojového dokumentu: Archeologické rozhledy. 2009, roč. 61, s. 77-100.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Archeologický ústav Akademie věd České republiky
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/6951
ISSN: 0323-1267
Klíčová slova: archeologie;starší doba bronzová;Velké Přílepy;pohřebiště;antropologie;tafonomie
Klíčová slova v dalším jazyce: archeology;early bronze age;Velké Přílepy;burial sites;anthropology;taphonomy
Abstrakt: Příspěvek se zabývá vícečetným pohřebním kontextem z Velkých Přílep (okr. Praha–západ), datovaným do starší doby bronzové. Studium je založeno na mezioborové spolupráci archeologie a biologické antropologie se zaměřením na teoretické otázky spojené s minulou živou kulturou (intencionalita, vznik a účel pohřebního komplexu) a její transformací do archeologických pramenů. Studium transformací formálních (poškození, rozpad a zánik kostní tkáně), polohových (disartikulace kostí v kloubních spojeních) a odhady některých antropologických parametrů bylo uskutečněno již v terénní fázi výzkumu. Diskutována jsou témata intencionality pohřebního kontextu, rekonstrukce postupu jeho ztvárnění a účelu v daném kulturním prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: Early Bronze Age multiple burial from Velké Přílepy, Central Bohemia. A contribution to the study of taphonomy, the rise and purpose of a burial complex. The work focuses on the context of a multiple burial of 6 individuals from Velké Přílepy (distr. Prague-west), dated to the Early Bronze Age. The study is based on the interdisciplinary cooperation between archaeology and biological anthropology, focusing on the theoretical issues linked to a past living culture (intentionality, rise and purpose of burial complex) and its transformation into archaeological record. The study of the transformation of formal (damage, decomposition and disintegration of bone tissue), positional (disarticulation of bone joints) and estimation of some anthropological parameters has already taken place during the fieldwork. Topics such as the intentionality of the rise of the burial complex, the reconstruction of the advancement of its formation and the purpose within the given cultural environment will be covered.
Práva: Publikováno se svolením redakce Archeologických rozhledů.
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pruchova_Chroustovsky_AR_2009.pdfPlný text5,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6951

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.