Název: Řecký boj za nezávislost jako problém Východní otázky
Další názvy: The Greek War of Independence as the Problem of the Eastern Question
Autoři: Benešová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Šedivý, Miroslav
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7006
Klíčová slova: východní otázka;Osmanská říše;řecká válka za nezávislost;19. století;rusko-osmanská válka;evropské velmoci;řecké povstání
Klíčová slova v dalším jazyce: eastern question;Ottoman empire;greek war for independence;19th century;russian-ottoman war;european powers;greek insurrection
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje postojům evropských mocností k upadající Osmanské říši v období ve 20. a 30. let 19. století, především jejich stanovisku k řeckému povstání (1821-1832) proti osmanské nadvládě. Hlavním tématem je zahraniční politika velmocí a jejich reakce na řecké povstání jak vůči vzbouřeným Řekům, tak vůči Osmanské říši. Dále se pak zaměřuje na stěžejní mezníky v diplomatických jednáních, vliv nejdůležitějších osobností velmocenské politiky tohoto období a zájmy velmocí v řecké válce za nezávislost a vzniku samostatného Řecka. Cílem práce je analýza těchto rozdílných postojů mocností k boji Řeků za nezávislost a jejich angažovanost v tomto konfliktu. Základem práce je zejména literatura v anglickém a českém jazyce.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work deals with the attitude of European powers to the declining Ottoman Empire in the period of 20s and 30s in 19th century, mostly to their attitude to Greek insurrection (1821-1832) against the Ottoman dominion. The main issue is foreign policy of powers and their reaction to Greek insurrection towards rebel Greek people and also towards the Ottoman Empire. It is focused on crucial turning points in diplomatic negotiations, influence of the most important personalities of power politics of this period and interests of powers in Greek War for independence and origin of independent Greece. Analysis of different attitudes of powers to the fight for Greek independence and their involvement in this conflict is the main aim of this bachelor work. This work is mostly based on literature in English and Czech language.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace oiginal.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benesova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benesova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce943,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benesova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce348,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7006

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.