Název: Mobilizace československé armády v září 1938
Další názvy: Mobilization of the Czechoslovak Army in September 1938
Autoři: Müllerová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Jeřábek, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7020
Klíčová slova: Československo;československá armáda;mobilizace;1938
Klíčová slova v dalším jazyce: Czechoslovakia;czechoslovak army;mobilization;1938
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na mobilizaci československé armády v září roku 1938, která byla vojenskou akcí, jenž v historii Československa nemá obdoby. V první kapitole se autorka zabývá zahraniční politikou Československa v rozmezí let 1918-1938. Ve druhé kapitole autorka řeší vzestup strany SdP a její jednání a požadavky na vládu, spojení SdP s Německem a vyústění v celoevropský problém. V hlavní části práce je už rozebírána československá armáda. Počátky reorganizace a vývoj až do roku 1938. Následuje samotná mobilizace, její průběh, postavení armád. Třetí část hlavní kapitoly je o pevnostním pohraničním systému, který vznikal od roku 1934 do 1938 a měl být hlavní strategickou obranou proti Německu po vzoru Maginotovy linie. Ve čtvrté části kapitoly autorka shrnuje dostupný počet a typy zbraní, které byly v době mobilizace dostupné. V části páté se autorka zajímá o německé plány na útok proti ČSR. Také zkoumá sílu německé armády, jenž by byla proti ČSR využita. Čtvrtá závěrečná kapitola shrnuje situaci po podepsání mnichovské dohody, demobilizaci armády a následný plán na ochranu republiky bez Sudet.
Abstrakt v dalším jazyce: The work contains information about mobilization of czechoslovak army in September 1938. In the first chapter the author deals with the foreign policy of Czechoslovakia, mainly the treaties signed with other European countries in the period 1918-1938. In addition, the reader is brought closer to the Sudeten German problem, the author solves the rise of the SDP and its actions and demands on the government. SDP connection with Germany and resulted in a Europe-wide problem. In the main part of the work is already discussed the Czechoslovak army. The origins of the reorganization and development until 1938. The following is the mobilizing itself, its course. In the chapter the author also cares about German plans to attack Czechoslovakia and the opposition to Hitler. The last chapter summarizes the situation after the signing of the Munich Agreement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHV) / Bachelor´s works (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
mobilizace cs. armady.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mullerova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce918,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mullerova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mullerova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce503,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7020

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.