Title: Květnové povstání v Praze roku 1945
Other Titles: May Uprising in Prague in 1945
Authors: Raunerová, Lenka
Advisor: Jeřábek, Martin
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7033
Keywords: situace před povstáním;odbojové skupiny;počáteční rozložení sil;zázemí povstalců;vypuknutí povstání;průběh povstání;pražský rozhlas;Vlasovci;Rudá armáda;přiblížení Americké armády;výsledek povstání
Keywords in different language: situation before the uprising;the resistance group;the initial distribution of forces;rebel base;the outbreak of the rebellion;the course of the uprising;the Prague Radio;Vlasov;the Red Army;U.S. Army approach;the result of uprising
Abstract: Tématem bakalářské práce je Květnové povstání v Praze roku 1945. Práce je zpracována chronologicky, od situace před povstáním až po osvobození Rudou armádou. V jednotlivých kapitolách se zabývám situací před vypuknutím povstání, ve které analyzuji situaci Německa a Protektorátu Čechy a Morava ke konci války. Druhá kapitola popisuje odbojové skupiny, jejich vznik, činnost a jejich zapojení do povstání. Následující kapitola se zabývá počátečním rozložením sil povstalců a Němců, poté se okrajově zmiňuji o zázemí povstalců. V další kapitole se soustřeďuji na vypuknutí povstání a jeho průběh v jednotlivých dnech. Poslední kapitoly sledují roli a postup Vlasovců, Rudé a americké armády. V závěru práce hodnotím výsledek povstání. Přílohy obsahují dokumenty a fotografie z Národního archivu a z Archivu hlavního města Prahy i od účastníka Květnového povstání, pana Milana Čapka. Práce vychází z české i cizojazyčné literatury, odborných článků, historických studií a dobových materiálů.
Abstract in different language: The theme of this work is the May uprising in Prague in 1945. Work is processed chronologically, from the situation before the uprising after the liberation by the Red Army. The chapters deal with the situation before the outbreak of the uprising, which analyzes the situation in Germany and the Protectorate of Bohemia and Moravia at the end of the war. The second chapter describes the resistance group, their origin, activity and their involvement in the uprising. The following chapter deals with the initial distribution of forces and rebels of the Germans, then passing mention of the rebel base. The next chapter focuses on the outbreak of the uprising and its course in a day. The last chapters look at the role and process Vlasov, Red and U.S. Army. In conclusion, are the result of the rebellion. The appendices contain documents and photographs from the National Archives and the Archives of the City of Prague from the participant the May uprising of Milan Čapek. The work is based on Czech and foreign literature, technical articles, historical studies and contemporary materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zapadoceska_univerzita_(7a).odtPlný text práce2,88 MBOpenDocument TextView/Open
Raunerova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Raunerova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce965,26 kBAdobe PDFView/Open
Raunerova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce430,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.