Title: Psychohygienické aspekty učitelské profese
Other Titles: Psycho-hygienic aspects of teaching profession
Authors: Vrbská, Jitka
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Holečková, Monika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7068
Keywords: duševní hygiena;učitelská profese;stres;syndrom vyhoření;civilizační choroby;životospráva
Keywords in different language: mental health;educational proffesion;stress;burnout;civilisation diseases;regime
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na psychohygienické aspekty učitelské profese. Skládá se z části teoretické a části praktické. Teoretická část je zaměřena na duševní hygienu a její vývoj. Pojednává o jejím významu v lidském životě, především v období dospělého věku. Dále upřesňuje vztahy mezi negativními a pozitivními vlivy na zdraví duševní i fyzické. Informace týkající se těchto aspektů jsou aplikované na učitelskou profesi. Praktická část se týká výzkumu realizovaným na prvním a druhém stupni základních škol (Plzeň, Karlovy Vary, Ostrov). Vzorek respondentů se dělí na muže a ženy. Jednotlivé kategorie duševní hygieny jsou krátce shrnuty o zjištěné poznatky. Praktická část se opírá o dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení. Cílem šetření bylo zjistit, jakým způsobem se dotazovaní vyrovnávají s psychickou zátěží, jak nakládají se svým časem a jaká je jejich životospráva.
Abstract in different language: The Diploma thesis focuses on psychohygienic aspects of the teaching. It consists of two part´s theoretical and practical. Theoretical part deals with mental hygiene and its development. It follows up its importance in human life, especially in the adulthood. It specifies the relationspip between negative and positive influence on the mental and physical health. Information that considers these aspects are aplicated on the educational proffesion. The practical part deals with a research implemented in different grades of elementary schools in Plzeň, Karlovy Vary and Ostrov. The samples are divided into male and female groups. Each category of mental hygiene is shortly summarized in the found out information. The practical part comes out from questionares and their evaluation. The target of the investigation was to find out how the respondents compensate the psychical stress, how do they utilize their free time and what is their daily regime.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vrbska - DP.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Vrbska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,14 kBAdobe PDFView/Open
Vrbska - oponent.pdfPosudek oponenta práce232,08 kBAdobe PDFView/Open
Vrbska - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce105,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.