Název: Psychohygienické aspekty učitelské profese
Další názvy: Psycho-hygienic aspects of teaching profession
Autoři: Vrbská, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová, Alexandra
Oponent: Holečková, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7068
Klíčová slova: duševní hygiena;učitelská profese;stres;syndrom vyhoření;civilizační choroby;životospráva
Klíčová slova v dalším jazyce: mental health;educational proffesion;stress;burnout;civilisation diseases;regime
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na psychohygienické aspekty učitelské profese. Skládá se z části teoretické a části praktické. Teoretická část je zaměřena na duševní hygienu a její vývoj. Pojednává o jejím významu v lidském životě, především v období dospělého věku. Dále upřesňuje vztahy mezi negativními a pozitivními vlivy na zdraví duševní i fyzické. Informace týkající se těchto aspektů jsou aplikované na učitelskou profesi. Praktická část se týká výzkumu realizovaným na prvním a druhém stupni základních škol (Plzeň, Karlovy Vary, Ostrov). Vzorek respondentů se dělí na muže a ženy. Jednotlivé kategorie duševní hygieny jsou krátce shrnuty o zjištěné poznatky. Praktická část se opírá o dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení. Cílem šetření bylo zjistit, jakým způsobem se dotazovaní vyrovnávají s psychickou zátěží, jak nakládají se svým časem a jaká je jejich životospráva.
Abstrakt v dalším jazyce: The Diploma thesis focuses on psychohygienic aspects of the teaching. It consists of two part´s theoretical and practical. Theoretical part deals with mental hygiene and its development. It follows up its importance in human life, especially in the adulthood. It specifies the relationspip between negative and positive influence on the mental and physical health. Information that considers these aspects are aplicated on the educational proffesion. The practical part deals with a research implemented in different grades of elementary schools in Plzeň, Karlovy Vary and Ostrov. The samples are divided into male and female groups. Each category of mental hygiene is shortly summarized in the found out information. The practical part comes out from questionares and their evaluation. The target of the investigation was to find out how the respondents compensate the psychical stress, how do they utilize their free time and what is their daily regime.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vrbska - DP.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrbska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrbska - oponent.pdfPosudek oponenta práce232,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrbska - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce105,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7068

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.