Název: Dynamika změn elektrodermální aktivity v závislosti na obtížnosti pohybového úkolu
Další názvy: The dynamic changes of elektrodermal activity in dependent to the difficulty of a motor task
Autoři: Ballý, Michal
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Salcman, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7108
Klíčová slova: elektrodermální aktivita;aktivační úroveň;docilita
Klíčová slova v dalším jazyce: electrodermal activity;activity level;docility
Abstrakt: Tento výzkum je zaměřen na pozorování dynamiky změn EDA v závislosti na obtížnosti senzomotorického úkolu. Změny jsou vyvolány pomocí testu bimanuální koordinace nazvaného supportní kreslení. V teoretické části nalezneme kapitoly sloužící k hlubšímu porozumění dané problematiky, jako například terminologii a fyziologický základ měření EDA. Poté kapitoly věnované anatomii a fyziologii kůže, aktivační úrovni jedince, motorickému učení, motorické docilitě či temperamentu. V metodologické části pak najdeme popis přístroje na měření elektrodermální aktivity, popis testu supportního kreslení a postup při testování. Z výzkumu vyplývá, že při zvyšování obtížnosti senzomotorického úkolu roste průměrná hodnota EDA a snižuje se průměrná velikost změn EDA.
Abstrakt v dalším jazyce: This research focused on the observation of the dynamics of EDA, depending on the difficulty of the motor task. Changes are caused by the test bimanual coordination, called a Support drawing. The theoretical part of the chapter is used to find a deeper understanding of this problem, such as terminology and physiological basis for measuring EDA. After chapters about anatomy and physiology of the skin, the activity level, motoric learning, docility and temperament. In the methodological part, we find a description of the device for a measuring electrodermal activity, a description of the test support drawing and testing procedures. The research shows that by increasing the difficulty of the senzomotorickeho task the average amount of EDA increases, and the average size changes of EDA is reduced.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BALLY VP.pdfPosudek vedoucího práce105,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BALLY OP.pdfPosudek oponenta práce86,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BALLY.pdfPrůběh obhajoby práce164,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7108

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.