Title: Dny orientace v přírodě - uspořádání náborového závodu v Plzni
Other Titles: Outdoor Orientation Days - The Organizing of a Recruiting Race in Pilsen
Authors: Kunc, Petr
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Zeman, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7110
Keywords: orientační běh;orientační sporty;orientace v terénu;organizace závodu;sportovně vzdělávací akce;Český svaz orientačních sportů;pořádání veřejné akce
Keywords in different language: orienteering;orienteering sports;orientation in terrain;organisation of competition;sport and educational event;Czech assoiciation of orienteering;arrangement of public action
Abstract: Tato práce se zabývá plánováním, přípravou a realizací cvičného orientačního závodu pro žáky základních a středních škol a širokou veřejnost. Cílem této sportovně-vzdělávací akce byla propagace orientačního běhu a nábor nových členů do místního oddílu orientačního běhu. Tato práce také popisuje postup plánování a celkové přípravy této akce. Ve fázi plánování bylo nejprve potřeba navázat kontakt s různými organizacemi, které se budou spolupodílet na materiálním a finančním zajištění akce. Konkrétně šlo o Český svaz orientačních sportů, veřejnou správu, místní oddíl orientačního běhu (LPM) a Katedru tělesné výhovy Západočeské univerzity v Plzni. Druhá část plánování zahrnovala již konkrétní přípravy, jako stavbu trati, vytvoření programu a rozvrhu, propagaci a rozpis jednotlivých funkcí během realizace akce. Připravená akce byla následně realizována. Den závodu se skládal ze dvou částí. Dopolední část byla určena pro školy a odpolední část pro veřejnost. Závodu se celkem zúčastnilo 6 tříd a 13 jednotlivců z řad veřejnosti. Hodnocení akce bylo provedeno pomocí dotazníků, které zúčastnění v závěru akce vyplnili. Výsledky dotazníků potvrzují, že se akce zdařila.
Abstract in different language: This thesis deals with planning, preparation and organisation of a training orienteering competition for pupils and for public. The aim of the action was to promote the orienteering and to recruit new members for the local orienteering club. The thesis also describes the procedure of planning and preparation of the action. At the beginning of the planning phase it was necessary to get in touch with various organisations which would materially and financially support the action. Concretely, it was the Czech Association of Orienteering (ČSOS), public administration, the local orienteering club LPM, and the Department of Sports at the University of West Bohemia. In the next phase, concrete preparation as building of the track, creation of the program and timetable, promotion and assignment of individual functions during the action were accomplished. Then, the prepared action was realised. The realisation was divided in two parts. The first morning part was intended for schools and the second afternoon part for public. In total six classes and thirteen participants took part in the action. The evaluation of the action was accomplished by questionnaires, which the participants filled out. The results of the questionnaires show that the action was successful.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kunc_Petr.pdfPlný text práce3,83 MBAdobe PDFView/Open
KUNC VP.pdfPosudek vedoucího práce995,57 kBAdobe PDFView/Open
KUNC OP.pdfPosudek oponenta práce704,92 kBAdobe PDFView/Open
KUNC.pdfPrůběh obhajoby práce224,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.