Název: Dny orientace v přírodě - uspořádání náborového závodu v Plzni
Další názvy: Outdoor Orientation Days - The Organizing of a Recruiting Race in Pilsen
Autoři: Kunc, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Zeman, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7110
Klíčová slova: orientační běh;orientační sporty;orientace v terénu;organizace závodu;sportovně vzdělávací akce;Český svaz orientačních sportů;pořádání veřejné akce
Klíčová slova v dalším jazyce: orienteering;orienteering sports;orientation in terrain;organisation of competition;sport and educational event;Czech assoiciation of orienteering;arrangement of public action
Abstrakt: Tato práce se zabývá plánováním, přípravou a realizací cvičného orientačního závodu pro žáky základních a středních škol a širokou veřejnost. Cílem této sportovně-vzdělávací akce byla propagace orientačního běhu a nábor nových členů do místního oddílu orientačního běhu. Tato práce také popisuje postup plánování a celkové přípravy této akce. Ve fázi plánování bylo nejprve potřeba navázat kontakt s různými organizacemi, které se budou spolupodílet na materiálním a finančním zajištění akce. Konkrétně šlo o Český svaz orientačních sportů, veřejnou správu, místní oddíl orientačního běhu (LPM) a Katedru tělesné výhovy Západočeské univerzity v Plzni. Druhá část plánování zahrnovala již konkrétní přípravy, jako stavbu trati, vytvoření programu a rozvrhu, propagaci a rozpis jednotlivých funkcí během realizace akce. Připravená akce byla následně realizována. Den závodu se skládal ze dvou částí. Dopolední část byla určena pro školy a odpolední část pro veřejnost. Závodu se celkem zúčastnilo 6 tříd a 13 jednotlivců z řad veřejnosti. Hodnocení akce bylo provedeno pomocí dotazníků, které zúčastnění v závěru akce vyplnili. Výsledky dotazníků potvrzují, že se akce zdařila.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with planning, preparation and organisation of a training orienteering competition for pupils and for public. The aim of the action was to promote the orienteering and to recruit new members for the local orienteering club. The thesis also describes the procedure of planning and preparation of the action. At the beginning of the planning phase it was necessary to get in touch with various organisations which would materially and financially support the action. Concretely, it was the Czech Association of Orienteering (ČSOS), public administration, the local orienteering club LPM, and the Department of Sports at the University of West Bohemia. In the next phase, concrete preparation as building of the track, creation of the program and timetable, promotion and assignment of individual functions during the action were accomplished. Then, the prepared action was realised. The realisation was divided in two parts. The first morning part was intended for schools and the second afternoon part for public. In total six classes and thirteen participants took part in the action. The evaluation of the action was accomplished by questionnaires, which the participants filled out. The results of the questionnaires show that the action was successful.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kunc_Petr.pdfPlný text práce3,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUNC VP.pdfPosudek vedoucího práce995,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUNC OP.pdfPosudek oponenta práce704,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUNC.pdfPrůběh obhajoby práce224,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7110

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.