Název: Úspěšnost tenistů na grandslamových turnajích
Další názvy: Success rate of tennis players at Grand Slam tournaments
Autoři: Puhlovský, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Friesl, Michal
Oponent: Šedivá, Blanka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7142
Klíčová slova: párový t-test;regresní analýza;heteroskedasticita;Spearmanův test;metoda vážených nejmenších čtverců
Klíčová slova v dalším jazyce: pair t-test;regression analysis;heteroskedasticity;Spearman test;weighted least squares method
Abstrakt: Tématem této práce je statistická analýza závislostí získaných dat. V práci jsou zformulovány hypotézy, které je třeba otestovat. Je využíváno párového t-testu a nástrojů regresní analýzy, u které jsou ověřovány její předpoklady. Nulová střední hodnota reziduí je testována t-testem, konstantnost rozptylu pomocí Spearmanova testu. Pro odstranění heteroskedasticity je použita metoda vážených nejmenších čtverců.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is a statistical analysis of dependence of collected data. In the thesis are formulated hypothesis, which need to be tested. There is used pair t-test and tools of regression analysis, in which are verified their presumptions. Null mean value of residuals is tested by the t-test, permanency of the variance is tested by the Spearman test. For elimination of heteroskedasticity is used the method of weighted least squares.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Puhlovsky_Vladimir_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Puhlovsky.pdfPosudek vedoucího práce102,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Puhlovsky.pdfPosudek oponenta práce130,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Puhlovsky.pdfPrůběh obhajoby práce37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7142

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.