Title: Úspěšnost tenistů na grandslamových turnajích
Other Titles: Success rate of tennis players at Grand Slam tournaments
Authors: Puhlovský, Vladimír
Advisor: Friesl, Michal
Referee: Šedivá, Blanka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7142
Keywords: párový t-test;regresní analýza;heteroskedasticita;Spearmanův test;metoda vážených nejmenších čtverců
Keywords in different language: pair t-test;regression analysis;heteroskedasticity;Spearman test;weighted least squares method
Abstract: Tématem této práce je statistická analýza závislostí získaných dat. V práci jsou zformulovány hypotézy, které je třeba otestovat. Je využíváno párového t-testu a nástrojů regresní analýzy, u které jsou ověřovány její předpoklady. Nulová střední hodnota reziduí je testována t-testem, konstantnost rozptylu pomocí Spearmanova testu. Pro odstranění heteroskedasticity je použita metoda vážených nejmenších čtverců.
Abstract in different language: The subject of this thesis is a statistical analysis of dependence of collected data. In the thesis are formulated hypothesis, which need to be tested. There is used pair t-test and tools of regression analysis, in which are verified their presumptions. Null mean value of residuals is tested by the t-test, permanency of the variance is tested by the Spearman test. For elimination of heteroskedasticity is used the method of weighted least squares.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Puhlovsky_Vladimir_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
PV-Puhlovsky.pdfPosudek vedoucího práce102,68 kBAdobe PDFView/Open
PO-Puhlovsky.pdfPosudek oponenta práce130,84 kBAdobe PDFView/Open
O-Puhlovsky.pdfPrůběh obhajoby práce37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.