Title: Matematické modely vývoje spolupráce
Other Titles: Mathematical Models of Evolution of Cooperation
Authors: Švígler, Vladimír
Advisor: Stehlík, Petr
Referee: Ekstein, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7152
Keywords: graf;dynamický graf;evoluční dynamický graf;hry na grafech;statická hra;teorie her
Keywords in different language: graph;dynamic graph;evolutionary dynamic graph;games on graphs;static game;game theory
Abstract: Mnoho populačních modelů zanedbává nebo aproximuje prostorovou strukturu populace. Cílem této bakalářské práce je zkoumat evoluční dynamické grafy. Evoluční dynamické grafy slučují kvalitativní a kvantitativní pohled na daný problém. Kvantitativní pohled se zabývá velikostí jednotlivých částí populace. Kvalitativní pohled používá grafu k popisu struktury populace.
Abstract in different language: Many population models just approximate or neglect the spatial structure of the population. The aim of this bachelor thesis is to study evolutionary dynamic graphs. Evolutionary dynamic graph considers either quantitative and qualitative point of view of this problem. Quantitative point of view regards the size of specific sections of the population.Qualitative point of view uses a graph to describe the structure of population.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Svigler.pdfPlný text práce203,22 kBAdobe PDFView/Open
PV-Svigler.pdfPosudek vedoucího práce136,9 kBAdobe PDFView/Open
PO-Svigler.pdfPosudek oponenta práce218,73 kBAdobe PDFView/Open
O-Svigler.pdfPrůběh obhajoby práce32,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.