Title: Vyjádření prvků obsahu map velkého měřítka od 19. století po~současnost
Other Titles: Description of content elements of large scale map from the 19th century to the present
Authors: Jílková, Veronika
Advisor: Čada, Václav
Referee: Žofka, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7156
Keywords: státní mapové dílo;velké měřítko;mapová značka;obsah
Keywords in different language: national map;large scale;map symbol;content
Abstract: Hlavní částí bakalářské práce a zároveň i jejím cílem je vytvořená tabulka s mapovými značkami používaných v mapách velkého měřítka, a to od 19. století po současnost, včetně závěrečného statistického porovnání. Důležité pro tuto práci bylo získat zdroje ke všem zkoumaným mapovým dílům velkého měřítka pro výše uvedená období, převést do digitální formy veškeré používané mapové značky v konkrétních mapových dílech a přehledně je seřadit. V práci je také zmíněn účel, funkce a současné trendy státních mapových děl velkého měřítka. Největším přínosem práce je jedinečné, přehledné a souhrnné zpracování mapových značek v digitální podobě.
Abstract in different language: The main part of bachelor´s thesis and also its objective is presented chart containing map symbols applied in large scale maps from the 19th century to the present including final statistical comparison. Important for this thesis was to acquire sources for all researched national map series of large scale for above-mentioned periods, to digitize all applied map symbols in particular map series and synoptically sort it. The function, purpose and present trends of national map series of large scale are described in this thesis as well. The main benefit of this thesis is unique, synoptic and global processing of map symbols in digital form.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_ Jilkova.pdfPlný text práce17,2 MBAdobe PDFView/Open
PV_Jilkova.pdfPosudek vedoucího práce146,14 kBAdobe PDFView/Open
PO_Jilkova.pdfPosudek oponenta práce422,73 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Jilkova.pdfPrůběh obhajoby práce46,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.