Název: Význam personálního plánování v organizaci
Další názvy: The Importance of the Personnel Planning of an Organization
Autoři: Bejvlová, Radka
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7173
Klíčová slova: řízení lidských zdrojů;personální plánování;personální činnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: human resource management;personnel planning;personnel management activities
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je poukázat na význam personálního plánování v organizaci. Její první část je zaměřena na získání teoretických poznatků z oblasti řízení lidských zdrojů tak, jak je uvádí odborná literatura. Druhá část je věnována systému personálního plánování v instituci veřejné správy, kterou je Drážní úřad Praha. Po charakteristice podniku, jeho působnosti a organizační struktuře je uveden vývoj počtu pracovníků v průběhu několika předchozích let a současně ukazatel fluktuace. Následně se práce podrobněji zaměřuje na personální politiku této organizace. Ve SWOT analýze jsou odhaleny silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby. V závěru jsou navržena opatření k odstranění slabých stránek Drážního úřadu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to highlight the importance of a human resources planning of an organization. The first part is focused on the acquisition of theoretical knowledge in the field of human resources as mentioned in the literature. The second part is devoted to the personnel planning at the institution of public administration, which is Rail Authority in Prague. The second part includes also a characterization of the administration, its organizational structure, a scope of the trend in the number of employees over the past few years and the index of fluctuations. Subsequently, the bachelor thesis concerns with the personnel policies of the administration. Strengths, weaknesses, opportunities and threats are revealed in the SWOT analysis. In conclusion, the measures are proposed to remedy weaknesses of Rail Authority.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-BejvlovaRadka.pdfPlný text práce729,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bejvlova v.pdfPosudek vedoucího práce868,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bejvlova o.pdfPosudek oponenta práce290,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bejvlova ob.pdfPrůběh obhajoby práce267,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7173

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.